Klachten

Stel, u voelt zich onjuist behandeld door een collega. U bent bijvoorbeeld agressief benaderd of er wordt over u geroddeld. U kunt hierover een klacht indienen bij uw werkgever of de werkgever van de collega. De klacht kan ook uw werkgever zelf betreffen.

Uw werkgever zorgt voor een goede behandeling van uw mondelinge of schriftelijke klacht. U kunt uw klacht ook eerst voorleggen aan een vertrouwenspersoon binnen uw organisatie. Deze kan u adviseren waar en hoe u uw klacht kunt melden.

Klachtenprocedure

Een klachtenprocedure bestaat uit de volgende stappen:

  1. U dient een schriftelijke klacht (klaagschrift) in bij uw werkgever. Hierin staan in elk geval uw naam, adres, de datum en een omschrijving van de klacht.
  2. U ontvangt van uw werkgever een bevestiging dat uw klacht in behandeling is genomen. Ook moet uw werkgever u informeren als hij uw klacht niet in behandeling neemt.
  3. Uw werkgever laat beide partijen hun verhaal doen en maakt hier een verslag van.
  4. Binnen 6 weken na ontvangst van de klacht, krijgt u een schriftelijke reactie van uw werkgever. Hierin staan de resultaten van het onderzoek, zijn oordeel hierover en eventuele conclusies en maatregelen die uw werkgever hieraan verbindt.

Als uw klacht door een klachtencommissie behandeld wordt, is de reactietermijn 10 weken. De reactie kan in beide gevallen voor hoogstens 4 weken worden uitgesteld. Verder uitstel is mogelijk als u daarmee instemt.

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden met de reactie? Dan kunt u een klacht indienen bij een ombudsman of een bepaalde klachtencommissie. In de reactie van uw werkgever staat bij welke ombudsman of commissie en binnen welke termijn u uw klacht kunt indienen. Onder bepaalde voorwaarden kan een klacht behandeld worden door de Nationale ombudsman.

Wet- en regelgeving

Algemene wet bestuursrecht Hoofdstuk 9
Klachtenregeling seksuele intimidatie rijkspersoneel