Beroep bij de bestuursrechter - situatie vóór 01-01-2020

Als u het oneens bent met het besluit van uw werkgever op een bezwaarschrift dat u heeft ingediend, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank gaan. De rechter toetst dan het besluit.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan alleen van toepassing voor reeds lopende bestuursrechtelijke zaken. Zie voor meer informatie over de nieuwe procedure individuele geschillen.

Bezwaar maken

In principe kunt u pas beroep instellen als u eerst de bezwaarschriftenprocedure heeft doorlopen. Als u het niet eens bent met een besluit van uw werkgever, dan kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. Uw werkgever moet binnen 6 weken een besluit nemen op uw bezwaarschrift. Bent u het met het besluit op uw bezwaar niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Rechtstreeks beroep

In uitzonderlijke gevallen kunt u de bezwaarschriftenprocedure overslaan en uw zaak direct aan de rechter voorleggen; rechtstreeks beroep. Uw werkgever moet hiermee instemmen. Rechtstreeks beroep kan bijvoorbeeld zinvol zijn als de bezwaarfase uit het oogpunt van conflictoplossing geen toegevoegde waarde heeft.

De rechtbank

Als u beroep instelt tegen een besluit van uw werkgever, moet u bij de rechtbank een beroepschrift indienen. Als de rechter uw zaak in behandeling neemt nodigt hij de partijen uit voor een rechtszitting. De rechter doet uitspraak nadat hij voldoende informatie heeft gekregen van alle partijen. Bent u niet eens met de uitspraak van de rechter? Dan kunt u tegen deze uitspraak in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep.

Wet- en regelgeving

Algemene wet bestuursrecht Artikel 1:5
Algemene wet bestuursrecht Artikel 4:19
Algemene wet bestuursrecht Artikel 6:12
Algemene wet bestuursrecht Hoofdstuk 6
Algemene wet bestuursrecht Hoofdstuk 8
Beroepswet
Besluit proceskosten bestuursrecht
Procesregeling bestuursrecht 2013
2014-10-24 Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (algemene versie)