Werving en selectie

Voor het werven, selecteren en aanstellen van geschikte kandidaten voor een vaste of tijdelijke aanstelling bij de Rijksoverheid geldt een bepaalde procedure.

De werving en selectie procedure bestaat uit de volgende 5 stappen:

 1. Onderzoek of en hoe deze vacature moet worden vervuld. Soms verandert de functiebeschrijving door nieuwe inzichten of organisatieplannen.
 2. Onderzoek hoe de vacature is te vervullen en of er voorrang hebbende kandidaten zijn.
 3. Bekendmaking van de vacature (interne publicatie gevolgd door externe publicatie, of gelijktijdig).
 4. Selectieproces.
 5. Keuze voor een kandidaat.

Voor bepaalde functies gelden speciale procedures en wervingskanalen, bijvoorbeeld voor de Algemene Bestuursdienst. UBR EC|O&P organiseert en faciliteert rijksbrede werving en beheert de verschillende vacaturesites.

Selectievoorbereiding

Terwijl de vacature openstaat, vinden de voorbereidingen voor de selectie plaats. Die bestaan uit:

 • het samenstellen van de selectiecommissie en eventueel de selectie-adviescommissie;
 • het bepalen van selectiecriteria (kennis, ervaring en vaardigheden);
 • het kiezen van extra selectie-instrumenten ( assessment, psychologisch onderzoek, medisch onderzoek, veiligheidsonderzoek, en/of referenties opvragen);
 • het plannen van de selectieronden en -gesprekken.

Selectiecommissie

De selectiecommissie beoordeelt de binnengekomen sollicitatiebrieven en cv's op objectieve criteria (werkervaring, opleiding et cetera) en beslist op basis daarvan welke sollicitanten voor een eerste gesprek worden uitgenodigd. Afhankelijk van de functie en het aantal kandidaten kunnen meerdere selectieronden en -gesprekken worden gehouden.

Let op! Is er al een geschikte kandidaat binnen de organisatie? Dan kan een verkorte procedure gelden. Dit wordt bij sommige organisaties een ‘gerede kandidaatprocedure' genoemd.

De selectiecommissie geeft u tijdens uw sollicitatie een zo volledig mogelijk beeld van de functie en de organisatie. De commissie bestaat meestal uit de directe manager en/of personeeladviseur, enkele collega's en eventuele andere personen die relevant zijn voor de functievervulling. De leden stellen u alleen vragen die belangrijk zijn voor de functievervulling. Deze gaan bijvoorbeeld over vakbekwaamheid, opleiding, kennis, ervaring en competenties. Op basis van de gevoerde gesprekken maakt de selectiecommissie een keuze uit de kandidaten, of doet een voordracht aan het management.

Selectie-adviescommissie

Bij sommige vacatures wordt een adviescommissie aangesteld, ook wel benoemingsadviescommissie genoemd. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij grote afdelingen met veel medewerkers. De samenstelling van deze commissie is afhankelijk van de functie. De adviescommissie voert gesprekken met de kandidaten die de selectiecommissie heeft uitgekozen. De adviescommissie geeft vervolgens advies aan de selectiecommissie over wie de beste kandidaat is, vooral met het oog op samenwerking.

Voorrang bij vacatures

In de volgende situaties heeft u voorrang op andere kandidaten bij vacatures:

Let op! Kandidaten uit deze 3 categorieën hebben een gelijke voorrangspositie.

Sollicitatieprocedure

Als sollicitant heeft u tijdens uw sollicitatie recht op een transparante en eerlijke procedure. Om dit te garanderen gebruikt de Rijksoverheid een eigen code voor de werving en selectie.

U kunt rekenen op:

 • een eerlijke kans op benoeming;
 • voldoende en relevante informatie;
 • bescherming van uw persoonlijke levenssfeer;
 • vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens;
 • gelijke behandeling;
 • een doelmatige procedure;
 • een serieuze behandeling van uw eventuele klachten.

Keuze kandidaat

Is de keuze op u gevallen? Dan vindt vervolgens een arbeidsvoorwaardengesprek plaats. Tijdens dit gesprek informeert uw toekomstige werkgever u over uw salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. Op basis van de tijdens dit gesprek gemaakte afspraken krijgt u vervolgens uw aanstellingsbrief en/of aanstellingsbesluit of overplaatsingsbesluit.

Heeft u intern gesolliciteerd en is de keuze niet op u gevallen? Dan wordt u daarvan meestal eerst mondeling op de hoogte gesteld. U krijgt in ieder geval een brief met daarin de redenen waarom de keus niet op u is gevallen. Bent u het daarmee niet eens, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Als u vindt dat u oneerlijk bent behandeld, kunt u een klacht indienen. Als u meent ongelijk te zijn behandeld, kunt u naar het College voor de Rechten van de Mens stappen.