Solliciteren - situatie vóór 01-01-2020

U bent op zoek naar een nieuwe baan. Bijvoorbeeld omdat u net klaar bent met uw opleiding, omdat u geen nieuwe aanstelling krijgt of u bent toe aan een nieuwe stap.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Oriënteren

Zet op een rij wat u wilt en wat u kunt. Nuttige informatie over loopbaanontwikkeling vindt u onder andere op het Rijkstalentencentrum. Via het Functiegebouw Rijk (FGR) kunt u zien welke loopbaanstappen er binnen het Rijk zijn en welk ontwikkeltraject u kunt volgen om die stap te zetten. Maak met uw manager ontwikkelafspraken in uw personeelsgesprek.

Vacatures

Voor werven, selecteren en aanstellen van personeel geldt een werving en selectie procedure. U kunt interne vacatures vinden op mobiliteitsbank.nl. Externe werving gebeurt in overleg tussen de werkgever en het Expertisecentrum Organisatie en Personeel (UBR|EC O&P).

Sollicitatietips

Financieel voordeel werkgever

Voor een werkgever kunnen er financiële voordelen zijn om een uitkeringsgerechtigde met een arbeidshandicap of arbeidsbeperking in dienst te nemen. Ook gelden er regelingen voor het in dienst nemen van oudere of jonge uitkeringsgerechtigden.

Wet- en regelgeving

ARAR Hoofdstuk VIIbis
BBRA Artikel 11b
Besluit werving en selectie
Circulaire: Beleidsregels voor vacaturevervulling door herplaatsingskandidaten Rijk, 2003
Werkloosheidswet Artikel 72a
Wet Financiering sociale verzekeringen
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten Artikel 2:20
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten Artikel 3:63
BBRA Artikel 25aa
BBRA bijlage D salarissen voor de arbeidsbeperkten