PAS-regeling - situatie vóór 01-01-2020

Bent u minimaal 57 jaar en 5 jaar onafgebroken rijksambtenaar? Dan kunt u gebruikmaken van de Partiële Arbeidsparticipatie Senioren Regeling (PAS-regeling). Deze regeling is een voorziening die u in staat stelt langer optimaal te (kunnen) functioneren. U krijgt wekelijks meer vrije tijd.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Met de PAS-regeling vermindert u uw wekelijks te werken uren tegen inlevering van salaris en een deel van uw aanspraak op vakantie. Uw formele arbeidsduur blijft gelijk, maar u hoeft 15,8% minder uren te werken. Het maakt niet uit of u fulltime of parttime werkt. In beide gevallen kunt u deelnemen. Het aantal minder te werken uren wordt naar evenredigheid berekend.

Voorbeeld
U heeft een werkweek van 36 uur. Dit wordt teruggebracht met 15,8%. Met de PAS-regeling krijgt u een werkweek van 30,31 uur.

U heeft een werkweek van 32 uur. Dit wordt teruggebracht met 15,8%. Met de PAS-regeling krijgt u een werkweek van 26,94 uur.

Pensioenopbouw PAS

Gaat u deelnemen aan de PAS-regeling en bent u nog geen 58 jaar? Dan bouwt u geen pensioen op over de PAS-inhouding. Dit geldt voor de hele PAS-periode. U kunt dit voorkomen door uw PAS-deelname in te laten gaan op of na de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u 58 jaar bent geworden.

Voorbeeld
U bent op 23 augustus 58 jaar geworden. U laat dan uw PAS-deelname ingaan op of na 1 september.

Zie voor meer informatie het nieuwsbericht Pensioenopbouw bij PAS op 57 jaar vanaf 1 januari 2018.

Nieuw arbeidstijdpatroon

U spreekt met uw werkgever af vanaf welk moment uw nieuwe aantal te werken uren ingaat. Ook spreekt u een nieuw arbeidstijdpatroon af. In deze regeling staat de indeling van uw feitelijke werktijden per week.

Voorwaarden voor deelname

U kunt deelnemen aan de PAS-regeling als u:

  • minimaal 57 jaar bent en;
  • 5 jaar onafgebroken rijksambtenaar bent en;
  • een arbeidsduur van maximaal 36 uur per week heeft.

Werkt u meer? Dan brengt u eerst uw arbeidsduur terug naar 36 uur per week.

Weigeringsgronden

Uw werkgever kan uw verzoek om deelname aan de PAS-regeling weigeren als dit in strijd is met het dienstbelang. Dit geldt ook omgekeerd. Als u met uw deelname aan de PAS-regeling wilt stoppen, dan kan dat niet als het belang van uw organisatie hierdoor wordt geschaad. Ook bij het bepalen van de ingangsdatum kan het dienstbelang meespelen.

Combineren met andere regelingen

U kunt uw PAS-regeling combineren met levensloopverlof of ABP-keuzepensioen. Over de uren levensloopverlof vindt geen doorbetaling van uw bezoldiging plaats. Voor de toepassing van de PAS-inhouding wordt uitgegaan van uw oorspronkelijke (volledige) salaris.

Gevolgen PAS-regeling

Deelname aan de PAS-regeling heeft een aantal (financiële) gevolgen.

PAS per 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 kunnen alleen medewerkers van 58 jaar of ouder beginnen met de PAS-regeling. De mogelijkheid bestaat dat in de toekomst de PAS-leeftijd nog verder stijgt.

Wet- en regelgeving

Anticumulatieregeling PAS
ARAR Artikel 21a
ARAR Artikel 21b
BBRA Artikel 11
Circulaire: Praktische consequenties Wet aanpassing arbeidsduur, 2000
IKAP-regeling rijkspersoneel
Levensloopregeling rijkspersoneel
Wet flexibel werken
Invoering 36-urige werkweek sector Rijk en enkele wijzigingen in de overwerkvergoeding en toelage onregelmatige dienst