Rijksbrede informatie Vakbonden (georganiseerd overleg)

Het georganiseerd overleg (GO) is het overleg tussen werkgevers en vakbonden over arbeidsvoorwaarden. De vakbonden onderhandelen namens de werknemers.

Het overleg vindt op 2 niveaus plaats:

  • op het niveau van de sector (de rijksoverheid), bijvoorbeeld in het Sectoroverleg rijkspersoneel (SOR). Dit wordt het sectorale overleg genoemd
  • op het niveau van de organisatie. Dit wordt het lokale georganiseerd overleg genoemd (of bij de ministeries: departementaal georganiseerd overleg).

Verschil tussen sectorale en lokale georganiseerd overleg

In het sectorale overleg komen arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid voor de sector Rijk aan de orde. Het lokale georganiseerd overleg gaat over de rechtspositionele zaken die bijvoorbeeld één organisatie aangaan en over de sociale gevolgen van reorganisaties bij die organisatie en de nadere invulling van de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie voor zover daarvoor ruimte is.

Wie nemen deel aan het sectorale overleg?

Hierbij overleggen de werkgever en de toegelaten centrales van overheidspersoneel. Bij de sector Rijk vertegenwoordigt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de werkgeverskant. De centrales die deelnemen, zijn:

  • de Algemene Centrale van Overheidspersoneel (ACOP);
  • de Christelijke Centrale van Overheids- en Onderwijspersoneel (CCOOP);
  • het Ambtenarencentrum (AC);
  • de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen (CMHF).

De afspraken worden opgenomen in een arbeidsvoorwaardenovereenkomst voor een of meerdere jaren. Dit wordt wel de CAO genoemd, hoewel het niet hetzelfde is als een CAO in de marktsector. Ook buiten de CAO-onderhandelingen om kunnen de partijen in het sectorale overleg afspraken maken. Bijvoorbeeld over de inhoud van circulaires.

Wie nemen deel aan het lokale georganiseerd overleg?

De dienstleiding van de organisatie en de centrales van overheidspersoneel die ook deelnemen aan het sectorale overleg.

Verlof

U kunt verlof krijgen voor het bijwonen van vergaderingen van het georganiseerd overleg.