Nieuwe rechtspositie ambtenaren

De ambtenaar krijgt zoveel mogelijk dezelfde rechten als de werknemer in het bedrijfsleven. Dit staat in de nieuwe Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

Bij het vaststellen van arbeidsvoorwaarden van het Rijk wordt al enkele jaren zoveel mogelijk aangesloten bij de arbeidsverhoudingen in het bedrijfsleven. De nieuwe wet sluit daarbij aan. Voordat de Wnra ingaat, worden verschillende wetten en regels aangepast en wordt de invoering voorbereid. Dat is een project dat enkele jaren duurt. Het plan is dat de wet ingaat op 1 januari 2020.

In de animatiefilm ziet u wat de veranderingen inhouden.

U krijgt een arbeidsovereenkomst in plaats van een aanstelling

De rechtsbescherming voor ambtenaren blijft bestaan. Maar de regels en procedures veranderen. Werknemers bij de overheid gaan te maken krijgen met het private arbeidsrecht dat geldt in het bedrijfsleven. De rechtspositie van werknemers bij de overheid en in het bedrijfsleven wordt immers hetzelfde.

De nieuwe rechtspositie heeft geen gevolgen voor uw arbeidsvoorwaarden

De materiële arbeidsvoorwaarden, zoals uw salaris, de eindejaarsuitkering of uw vakantie-uren, veranderen niet door de nieuwe wet. Wordt uw aanstelling omgezet naar een arbeidsovereenkomst omdat u al ambtenaar bent? Dan behoudt u uw aanspraken. Ook uw pensioenregeling wijzigt niet.

Overleg met vakbonden

De arbeidsvoorwaarden worden besproken in overleg tussen werkgevers en vakbonden. Zij bepalen samen of er wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden worden doorgevoerd. Dat gaat nu ook zo. De arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd in een cao. Niet meer in rechtspositieregelingen zoals het huidige ARAR.

U behoudt als ambtenaar een speciale status

Bent u nu in dienst van het Rijk? Dan blijft u ambtenaar. Voor ambtenaren blijven speciale regels bestaan. Deze veranderen niet maar komen te staan in een nieuwe Ambtenarenwet. De bepalingen die speciaal voor ambtenaren gelden, gaan bijvoorbeeld over het afleggen van de eed of belofte en de geheimhoudingsplicht.

Bij een meningsverschil met uw werkgever verandert de procedure

Voor ambtenaren gaat het private arbeidsrecht en ontslagrecht gelden. Dat betekent dat ambtenaren die het niet eens zijn met de werkgever, naar de kantonrechter kunnen gaan. Zij kunnen geen bezwaar meer maken bij de eigen werkgever.

Rechtsbescherming bij ontslag

Voor uw ontslag moet straks het UWV of de kantonrechter toestemming geven. Nu kan dat nog zonder toestemming. Een ambtenaar die het nu niet eens is met zijn ontslag, moet eerst bezwaar maken en daarna kan hij naar de bestuursrechter.

Bent u manager of HR-adviseur?

Dan kunt u met vragen over de gevolgen van de Wnra terecht bij het Kennispunt Nieuwe Rechtspositie van het Expertisecentrum Organisatie en Personeel van het ministerie van BZK UBR|EC O&P. U kunt ook een e-mail sturen naar kennispuntnieuwerechtspositie@rijksoverheid.nl of bellen op maandagen en donderdagen tussen 09.00 en 17.00 uur via 06-52406398.