Veelgestelde vragen IKB

Wanneer kan ik mijn IKB-budget laten uitbetalen?

U kunt vanaf 1 januari 2020 een IKB-aanvraag indienen in het P-Direktportaal om uw IKB-budget (gedeeltelijk) te laten uitbetalen. U kunt tot de 15e van elke maand keuzes maken. U kunt het IKB-budget inzetten, wanneer het is opgebouwd. Het is daarbij mogelijk om van tevoren aan te geven in welke maand u (een deel van) het budget wilt inzetten. U kunt het budget voor meerdere doelen in een kalendermaand gebruiken, maar alleen voor zover het budget op dat moment toereikend is.

Waaraan moet mijn IKB-aanvraag voldoen voor een fiscaalvriendelijk doel?

Als u een IKB-aanvraag doet voor een fiscaalvriendelijk doel, dan moet u bewijsstukken meesturen. Dit kan bijvoorbeeld een factuur, een betalingsbewijs of een bankafschrift zijn. Zonder een toegevoegd bewijsstuk kunt u geen aanvraag indienen.

Wanneer kan ik het IKB-budget inzetten?

U kunt één keer per drie kalenderjaren maximaal  1.500,-- euro van uw IKB-budget inzetten voor de aankoop van een fiets met accessoires. Daarnaast krijgt u een werkgeversbijdrage van 500,-- euro netto. Als u bijvoorbeeld in 2018  gebruik heeft gemaakt van IKAP voor een fiets, dan kunt u weer in 2021 uw IKB-budget inzetten voor de aankoop van een fiets.

Komt de vergoeding voor inrichting van de telewerkruimte ook terug in IKB als fiscaal vriendelijk doel?

Ja, u kunt maximaal 1.815 euro eenmaal per 5 kalenderjaren inzetten (onbelast maximumbedrag). U kunt dit bedrag gebruiken voor de meubilering en stoffering van de werkruimte, maar niet voor de aanschaf van een computer of randapparatuur. De werkruimte moet voldoen aan de arbo-eisen. U werkt minimaal een dag per week thuis en heeft hiervoor afspraken over telewerken schriftelijk vastgelegd, bijvoorbeeld in een telewerkovereenkomst.

Ik kocht altijd 80 IKAP-uren per jaar. Hoe koop ik 100 IKB-uren extra per jaar, en hoeveel kost mij dat?

Met de IKAP kon u aan het begin van het jaar in één keer 80 uren kopen. Met het IKB gaat dit anders. U bouwt namelijk maandelijks uw budget op, waarmee u maximaal 187 IKB-uren per jaar kunt kopen. U kunt dus niet aan het begin van het jaar in één keer uw IKB-uren kopen.

U kunt op twee manieren IKB-uren kopen:

  1. U koopt iedere maand (een gedeelte van) uw opgebouwde uren.
  2. U spaart uw IKB-budget maandelijks op totdat u het bedrag heeft gespaard dat u nodig heeft om uw extra uren te kopen.

Voorbeeld: uw IKB-budget is 16,37% over uw salaris. Uw brutosalaris is € 3.000,-- per maand. Per maand bouwt u dus 16,37% van € 3.000,-- aan IKB-budget op. Dat is € 491,10 per maand.

Voor één IKB-uur betaalt u één uur salaris × 116,37%. Stel u wilt 100 IKB-uren kopen. Uw brutosalaris is € 3.000,-- per maand. Uw bruto-uurloon is dan € 19,23. U betaalt voor één IKB-uur dus € 19,23 × 116,37% = € 22,38. 
Voor 100 IKB-uren betaalt u dan 100 × € 22,38 = € 2.238,00,-- van uw IKB-budget.

U spaart dus afgerond 5 maanden (€ 2.238,00 ÷ € 491,10 = 4,56 maanden) om 100 IKB-uren te kunnen kopen.

Wat betekent de invoering van het IKB als ik deelneem aan de PAS-regeling?

Als u deelneemt aan de PAS-regeling wijzigt uw IKB-budget niet. Vanaf 1 januari 2020 ontvangt u jaarlijks 18,2 IKB-uren. U kunt geen gebruik maken van de mogelijkheid om meer uren te werken met een gelijkblijvende arbeidsduur.

Neemt u IKB-spaarverlof op? Dan wordt uw deelname aan de PAS-regeling beëindigd als u hierdoor in een kalenderjaar minder dan 50% van uw oorspronkelijke arbeidsduur blijft werken.

U kunt maximaal per jaar 157 IKB-uren kopen als u aan de PAS-regeling deelneemt. U kunt tot maximaal 1516 uren sparen.

Ik ben langere tijd ziek. Welke gevolgen heeft de invoering van het IKB voor mij?

Als u langere tijd ziek bent, dan wordt uw maandinkomen de eerste 52 weken doorbetaald. Zolang u recht heeft op doorbetaling van uw maandinkomen, blijft uw IKB-aanspraak hetzelfde als voordat u ziek werd. In het tweede ziektejaar betaalt uw werkgever 70% van uw maandinkomen. Vanaf dat moment bedraagt uw IKB-budget 19,8% van uw tot 70% verlaagde salaris.

Zodra u 1 jaar ziek bent, wordt uw salaris met 30% gekort. U wordt dan als medewerker voor 70% uitbetaald. De berekening is als volgt:

  • U heeft recht op 8% vakantie-uitkering.
  • Over 70% salaris bouwt u 8,37% aan overig IKB-Budget op. 8,37% van 70% = 5,86%
  • 8% + 5,86% = 13,86%
  • 13,86% / 70% = 19,8%

Ik ontvang een uitkering. Welke gevolgen heeft de invoering van het IKB voor mij?

Het gebruik van het IKB kan van invloed zijn op de hoogte van uw uitkering als u een uitkering wegens ziekte (Ziektewet of WIA-uitkering) of een werkloosheidsuitkering (WW of BWWW) ontvangt.