Cao Rijk

De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) Rijk bevat arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk.

Cao Rijk 2018 - 2020

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de vakbonden voor de rijkssectoren (CMHF, AC, FNV, CNV) sloten op 13 juli 2018 een cao voor rijksambtenaren af. De overeenkomst loopt van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2020. In deze cao zijn de volgende afspraken gemaakt over het verhogen van de salarissen:

  • 3% salarisverhoging per 1 juli 2018 (uitbetaling september 2018);
  • 2% salarisverhoging per 1 juli 2019;
  • 2% salarisverhoging per 1 januari 2020.

Dit is de eerste CAO Rijk. Als gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren vervallen het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 en alle andere rechtspositionele regelingen per 1 januari 2020. Deze regelingen zijn daarom omgezet in deze cao. Het is de bedoeling geweest om bij de omzetting geen inhoudelijke wijzigingen door te voeren ten opzichte van wat er al was afgesproken. Mocht dat onbedoeld toch zijn gebeurd, dan zullen partijen dit corrigeren. Lees meer op caorijk.nl.