Cao Rijk

De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) Rijk bevat arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk.

Cao Rijk 2018 - 2020

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de vakbonden voor de rijkssectoren (CMHF, AC, FNV, CNV) sloten op 26 september 2019 een cao voor rijksambtenaren af: de CAO Rijk 2020. De overeenkomst loopt van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020. De loonsverhoging van 1 januari 2020 van 2%,zoals afgesproken in de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018-2020, is in de cao opgenomen.

Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren zijn per 1 januari 2020 vervallen:

  • het Algemeen Rijksambtenarenreglement;
  • het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984;
  • alle andere rechtspositionele regelingen.

Deze regelingen zijn omgezet in deze cao. Het is de bedoeling geweest om bij de omzetting geen inhoudelijke wijzigingen door te voeren in wat er al was afgesproken. Is dit onbedoeld toch gebeurd, dan zullen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de vakbonden dit aanpassen. Lees meer op caorijk.nl.