Cao Rijk

De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) Rijk bevat arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk.

Cao Rijk 2018 - 2020

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de vakbonden voor de rijkssectoren (CMHF, AC, FNV, CNV) sloten op 13 juli 2018 een cao voor rijksambtenaren af. De overeenkomst loopt van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2020. In deze cao zijn de volgende afspraken gemaakt over het verhogen van de salarissen:

  • 3% salarisverhoging per 1 juli 2018 (uitbetaling september 2018);
  • 2% salarisverhoging per 1 juli 2019;
  • 2% salarisvergoging per 1 januari 2020.

Eenmalige uitkering

Ambtenaren die op 1 januari 2019 in dienst zijn, ontvangen in geval van een volledige arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week een eenmalige uitkering van 450 euro bruto. Dit bedrag maakt geen onderdeel uit van de berekeningsgrondslag voor vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering.

Niet alleen de ambtenaren met aanspraak op een salaris op grond van bijlagen A en B van het BBRA ’84 ontvangen deze eenmalige uitkering, maar ook de ambtenaren met een aanspraak op een salaris op grond van bijlage C (ambtenaren werkzaam bij de Rijksschoonmaakorganisatie) en bijlage D (arbeidsbeperkten aangesteld als ambtenaar). Ambtenaren met een andere arbeidsduur ontvangen de uitkering naar rato. De eenmalige uitkering kan daardoor zowel hoger als lager zijn dan 450 euro.

In geval van PAS en SBF-verlof en omstandigheden zoals ziekte en ouderschapsverlof, waarbij sprake is van gedeeltelijke doorbetaling van de bezoldiging, hebben geen invloed op de hoogte van de eenmalige uitkering. Ambtenaren die op 1 januari 2019 geen bezoldiging hebben ontvangen, maken geen aanspraak op de eenmalige uitkering, tenzij er sprake is van buitengewoon verlof van maximaal zes weken.