Afrondende fase VWNW-begeleiding

Bent u als verplichte Van werk naar werk (VWNW) kandidaat na de 3 perioden van VWNW-begeleiding nog niet in een passende functie geplaatst? Dan wordt onder professionele begeleiding een advies uitgebracht over de afrondende fase.

Nieuw begeleidingstraject

De afrondende fase bestaat uit maatwerk en is gericht op plaatsing in een andere functie. U heeft dan recht op een nieuw begeleidingstraject en op VWNW-voorzieningen. Als gevolg van het individuele maatwerk zijn de voorgaande criteria voor een passende functie niet meer van toepassing. Dit betekent bijvoorbeeld dat u ook kunt worden geplaatst op een functie die meer dan 2 salarisschalen lager wordt gewaardeerd dan uw oude functie of bij een werkgever die niet is aangesloten bij het ABP.

Met de grens voor het salarisniveau vervalt ook de begrenzing van de salarisgarantie en -suppletie.

Ontslag op andere gronden

Als verdere VWNW-begeleiding niet zinvol wordt gevonden, kan ook na overleg tussen u en uw werkgever of in het geval van een geschil hierover tussen u en uw werkgever, na een advies van de Rijksbrede commissie VWNW-beleid, een 'ontslag op andere gronden' worden verleend.

Geschil over voorgenomen besluit

Wanneer u of uw manager het niet eens zijn met het advies over het vervolgtraject dan moet dat eerst worden voorgelegd aan de Rijksbrede commissie VWNW-beleid. Pas na een advies van deze commissie kan een definitief besluit worden genomen.