Van werk naar werk-voorzieningen

Faciliteiten maken het mogelijk het van werk naar werk-plan (VWNW) uit te voeren. De faciliteiten waar u als VWNW-kandidaat gebruik van maakt, worden vastgelegd in uw VWNW-plan.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie heeft u recht op bepaalde individuele faciliteiten die in uw VWNW-plan zijn opgenomen. Het VWNW-beleid bevat daarnaast de volgende voorzieningen die het accepteren van een andere functie kunnen bevorderen:

Bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid

Heeft u in het kader van het VWNW-beleid een andere functie aanvaard buiten de overheid? Dan kunt u naast uw werkloosheidsuitkering onder voorwaarden een bovenwettelijke werkloosheidsuitkering aanvragen.

Salarisgarantie en salarissuppletie

Wanneer u als VWNW-kandidaat wordt geplaatst op een functie met een lager salaris dan voorheen, heeft u recht op een salarisgarantie en -suppletie

Aanvulling op de duur en omvang van de aflopende toelage

Heeft u als VWNW-kandidaat bepaalde toelagen en/of bepaalde toeslagen die verminderen of wegvallen omdat u in een nieuwe functie bent geplaatst? Dan kunt u aanspraak maken op een aflopende toelage

Vergoeding pensionkosten

Krijgt u als VWNW-kandidaat een verhuisopdracht, maar kunt u nog niet verhuizen en heeft u hierdoor pensionkosten voor tijdelijk verblijf? Dan heeft u maximaal 2 jaar recht op een volledige vergoeding van redelijke pensionkosten.

U ontvangt geen vergoeding van redelijke pensionkosten als u een functie buiten de sector Rijk accepteert.

Aflopende vergoeding extra reistijd

Heeft u als VWNW-kandidaat een andere functie aanvaard en moet u hierdoor langer naar uw werk reizen? Dan komt u in aanmerking voor een aflopende vergoeding extra reistijd

Aanvulling op de duur en omvang van de tegemoetkoming extra reiskosten

Reist u met uw eigen vervoermiddel naar uw nieuwe werkadres? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in uw extra reiskosten

Tegemoetkoming na voldoen aan verhuisplicht

Bent u als VWNW-kandidaat bij een nieuwe werkgever binnen de sector Rijk geplaatst. En moet u van uw nieuwe werkgever verhuizen? Dan kunt u aanspraak maken op:

  • een verhuiskostenvergoeding als u binnen 2 jaar hebt voldaan aan de verhuisplicht;
  • een bruto bedrag van 11.637,69 euro als tegemoetkoming in eventuele bijkomende kosten door uw verhuizing, wanneer u binnen 2 jaar na de verhuisopdracht bent verhuisd.

Flexibel werken

Uw nieuwe werkgever kan u toestaan om gedeeltelijk (voor minimaal 20% van uw werktijd) met werktijden of werklocaties te variëren als de functie daardoor eenvoudiger voor u te accepteren is. Dit wordt ook wel ‘flexibele invulling van het werk’ genoemd. Dit kan alleen als de aard van het werk dit ook toelaat.

Deze voorziening is alleen mogelijk wanneer u geplaatst wordt binnen de sector Rijk.

Voorziening bij niet passende functie binnen de sector Rijk

Blijkt uw nieuwe functie binnen de sector Rijk binnen 6 maanden na plaatsing toch niet passend te zijn? Dan heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op een nieuw VWNW-traject. Zie voor meer informatie: Begeleiding na niet passende functie of ontslag.

Voorziening bij verlies van nieuwe functie buiten de sector Rijk

Accepteert u een functie buiten de sector Rijk en wordt u buiten uw schuld of toedoen ontslagen? Dan heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op een nieuw VWNW-traject. Zie voor meer informatie: Begeleiding na niet passende functie of ontslag.

Proportionele ambtsjubileumgratificatie

Neemt u ontslag en mist u daardoor een ambtsjubileumgratificatie? Dan heeft u mogelijk recht op een zogenoemde proportionele ambtsjubileumgratificatie (diensttijdgratificatie). Dit geldt alleen als u VWNW-kandidaat bent of als u tot een door uw werkgever in de voorbereidende fase aangewezen groep behoort. Daarnaast moet u natuurlijk voldoen aan de overige voorwaarden voor een diensttijdgratificatie.

Vrijstelling terugbetalingen

Bij eervol ontslag (al dan niet op eigen verzoek) heeft u geen terugbetalingsverplichting voor vergoede studiekosten of betaald ouderschapsverlof. Deze voorziening geldt als u VWNW-kandidaat bent of als u tot een door uw werkgever in de vrijwillige fase aangewezen groep behoort en een VWNW-onderzoek heeft ondergaan.

Voorrang bij vacatures

Als verplichte VWNW-kandidaat heeft u bij vacatures voorrang op ambtenaren zonder voorrangspositie. Het gaat hierbij om functies:

  • binnen de sector Rijk; en
  • binnen zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) die niet tot de Staat behoren en die schriftelijk hebben verklaard zelf ook VWNW-kandidaten uit de sector Rijk voorrang te geven.

Het maakt daarbij niet uit of u in vaste of tijdelijke dienst bent aangesteld.

Andere kandidaten voor de vacature kunnen een gelijke voorrangspositie hebben. Het gaat dan om:

  • andere verplichte VWNW-kandidaten binnen de sector Rijk;;
  • ambtenaren die re-integreren tijdens of na een ziekteperiode;

Bijdrage in pensioenopbouw

Verplichte VWNW-kandidaten die een functie accepteren bij een niet bij het ABP aangesloten werkgever maken onder bepaalde voorwaarden aanspraak op een bijdrage in de pensioenopbouw.

Stimuleringspremie

U kunt uw VWNW-begeleiding en alle voorzieningen ook inruilen voor een stimuleringspremie bij ontslag op eigen verzoek.

Verhuizing organisatie

Het kan voorkomen dat uw werkadres verandert omdat uw organisatie naar een andere standplaats verhuist zonder dat er sprake is van een vrijwillige of verplichte fase. In dat geval bent u dus geen VWNW-kandidaat. Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u wel aanspraak maken op de volgende voorzieningen:

  • aflopende vergoeding extra reistijd;
  • tegemoetkoming na voldoen aan verhuisplicht;
  • (duur en omvang van de) tegemoetkoming extra reiskosten.