Van werk naar werk plan

Het van werk naar werk (VWNW) plan wordt opgesteld naar aanleiding van de uitkomst (het advies) van het VWNW-onderzoek. Uw werkgever stelt het VWNW-plan op nadat daarover met u is overlegd. Bent u een verplichte VWNW-kandidaat? Dan is een VWNW-plan verplicht. In de voorbereidende fase bent u niet verplicht een VWNW-plan op te stellen met uw werkgever.

 Als er geen plicht is, dan heeft u wel het recht om zowel het onderzoek te doen als het plan op te stellen.

Maatwerk

Het VWNW-plan is individueel maatwerk. Er wordt rekening gehouden met uw kansen op de arbeidsmarkt en uw eventuele gezondheidsbeperkingen.

Uit het plan blijkt:

  • welke trajectbegeleiding nodig is;
  • welk opleidingstraject nodig is;
  • of het tijdelijk verrichten van ander werk wenselijk is.

Specifieke voorzieningen

Afhankelijk van deze uitkomst kunnen ten minste de volgende faciliteiten worden toegekend:

  • de mate van benodigde individuele professionele begeleiding;
  • de benodigde opleiding, waarbij de opleiding volledig in diensttijd plaatsvindt of dat opleidingstijd als werktijd wordt aangemerkt;
    Let op! Dit geeft geen recht op overwerkvergoeding.
  • het tijdelijk verrichten van ander werk of het volgen van een verrijkingsstage.

De faciliteiten die worden ingezet, laat u vastleggen in het VWNW-plan. In het plan kunnen ook andere voorzieningen die bijdragen aan de realisatie van het plan worden opgenomen. Zo kunt u bijvoorbeeld een periode van buitengewoon verlof met behoud van (gedeeltelijke) bezoldiging krijgen bij het opstarten van een eigen bedrijf.

Uitvoering VWNW-plan

In de voorbereidende fase heeft u 2 weken de tijd om aan uw werkgever kenbaar te maken of u het plan wilt uitvoeren. Zo ja, dan wordt u vrijwillige VWNW-kandidaat. Vanaf dat moment heeft u recht op VWNW-begeleiding en -voorzieningen. De datum waarop u met de uitvoering start, staat ook in het plan. Weigert u een aangeboden passende functie? Dan evalueert uw werkgever het VWNW-plan

Let op! Als vrijwillige VWNW-kandidaat kunt u niet tussentijds stoppen met de uitvoering van uw VWNW-plan. Alleen in bijzondere situaties (bijvoorbeeld bij ernstige ziekte) kunt u om beëindiging of opschorting vragen.

Bent u een verplichte VWNW-kandidaat? Dan moet u het VWNW-plan uitvoeren. De VWNW-begeleiding begint zodra uw plan is vastgesteld én nadat u het besluit heeft gekregen dat u uit uw functie bent ontheven.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met de toekenning van faciliteiten in het voorgestelde plan? Dan kunt u binnen 6 weken nadat het plan aan u bekend is gemaakt, bezwaar maken bij de het bevoegd gezag. De Rijksbrede commissie VWNW-beleid zal het bevoegd adviseren over het bezwaar.

Let op! Een bezwaarschrift over de toekenning van faciliteiten in het plan schort de periode van VWNW-begeleiding niet op.

Wijzigingen

Uw werkgever kan het VWNW-plan tijdens uw begeleidingstraject wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld als blijkt dat de functies waarop het traject zich richt tegen de verwachting in niet beschikbaar zijn. Uw werkgever overlegt dit met u.