Van werk naar werk-kandidaat

U wordt van werk naar werk-kanditaat (VWNW) als u bij een (aankomende) organisatieverandering ander werk wilt of moet krijgen. Afhankelijk van de fase van organisatieverandering wordt er onderscheid gemaakt tussen vrijwillige en verplichte kandidaten.

  • Een vrijwillige kandidaat heeft zelf voor zijn status gekozen en is niet overtollig.
  • Een verplichte kandidaat heeft geen keuze en moet op zoek naar een andere functie.

Vrijwillige VWNW-kandidaat

Uw organisatie bevindt zich in de voorbereidende fase van een reorganisatie. U kunt dan vrijwillige kandidaat worden als:

  • uw werkgever u heeft aangewezen in een groep van rijksambtenaren waar opheffing van de functie of overtolligheid voor dreigt én u ervoor heeft gekozen om een VWNW-plan uit te voeren; of:
  • de organisatie (of vestiging) waar u werkt, gaat verhuizen naar een locatie op een reisafstand van meer dan een half uur reizen (enkele reis) van de oorspronkelijke locatie; en u tot de door uw werkgever aangewezen groep medewerkers behoort waarvan de locatie wijzigt en u ervoor gekozen heeft om een VWNW-plan uit te voeren.

VWNW-onderzoek en -plan
Als vrijwillige kandidaat krijgt u een VWNW-onderzoek en VWNW-plan. Wilt u dit plan niet volgen? Dan kunt u - als u dat wilt - de uitkomst van het onderzoek gebruiken in uw gesprekken met uw manager.

Rechten en plichten
U heeft als vrijwillige kandidaat een aantal rechten en plichten. Zo moet u zich inspannen om het voor u vastgestelde VWNW-plan uit te voeren. Tijdens de hele periode van de voorbereidende fase kunt u gebruikmaken van begeleiding en bepaalde voorzieningen, ook als uw werkgever later aangeeft dat de aanwijzing van de doelgroep waartoe u behoort, niet meer geldt.
Is de voorbereidende fase voor uw organisatie geëindigd? Dan kunt u voor de volledige duur van de begeleidingstermijnen gebruik blijven maken van de VWNW-begeleiding en -voorzieningen.

Weigert u een aangeboden passende functie? Dan evalueert uw werkgever het VWNW-plan.

Verplichte VWNW-kandidaat

U bent een verplichte kandidaat in de volgende situaties:

  • Uw organisatie bevindt zich in de zogenaamde verplichte fase. Uw werkgever heeft vastgesteld dat u uw functie verliest: het soort werk dat u doet verdwijnt (opheffing functie) of er zijn minder mensen nodig voor hetzelfde werk (overtolligheid). Om te bepalen wie overtollig is, wordt het zogenoemde 'afspiegelingsbeginsel' gebruikt.
  • Uw organisatie of de locatie waar u werkt verhuist en van u kan niet worden verlangd dat u meegaat. U moet in deze situatie zelf uw werkgever informeren als u uw functie niet kan volgen. Of functievolging niet van u verwacht kan worden, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden (zoals arbeidsduur, leeftijd, gezinssituatie en gezondheid).

Rechten en plichten
Als verplichte kandidaat krijgt u een VWNW-onderzoek en een VWNW-plan. U bent verplicht om het vastgestelde plan voor de begeleiding naar ander werk uit te voeren. Dit plan kan al in de voorbereidende fase zijn opgesteld. Het is mogelijk de afspraken in het plan te wijzigen als dat nodig is. Gedurende de gehele periode van de verplichte fase kunt u gebruikmaken van de verschillende voorzieningen uit het VWNW-beleid. U bent verplicht een aangeboden passende functie te aanvaarden.

De opbouw van uw vakantie-uren loopt door. Als verplichte VWNW-kandidaat bent vrijgesteld van werkzaamheden.

Voldoet u niet aan de verplichtingen van uw VWNW-begeleiding? Dan kan aan u ontslag worden verleend als:

  • u niet meewerkt aan het opstellen van het VWNW-plan;
  • u niet meewerkt aan de uitvoering van het VWNW-plan;
  • u weigert een aangeboden passende functie te accepteren.

Let op! Er geldt hierbij een opzegtermijn van 3 maanden.

Tijdelijke aanstelling

Heeft u een tijdelijke aanstelling (anders dan voor een proeftijd) en eindigt deze tijdens de voorbereidende fase? Dan kunt u geen vrijwillige VWNW-kandidaat worden. U heeft wel recht op een VWNW-onderzoek en een advies daarover, maar er wordt geen VWNW-plan opgesteld.

Heeft u een tijdelijke aanstelling waarvan de aanstelling eindigt binnen 26 weken na de peildatum die voor de verplichte fase is gekozen? Dan kunt u geen verplichte kandidaat worden. Eindigt uw tijdelijke aanstelling niet binnen 26 weken na de peildatum die voor de verplichte fase is gekozen? Dan kunt u wel verplichte kandidaat worden. Uw periode van VWNW-begeleiding heeft maximaal de duur van uw resterende aanstellingstermijn.