Van werk naar werk-begeleiding

Tijdens de van werk naar werk-begeleiding (VWNW) zoekt u onder de deskundige begeleiding van bijvoorbeeld een mobiliteitsadviseur naar ander werk. Hierbij kunt u gebruikmaken van een aantal algemene en individuele voorzieningen.

Zoekbereik

Het zoekbereik naar ander werk is in principe onbeperkt. U kunt zowel naar functies binnen als buiten de sector Rijk zoeken. U kunt zelf afspraken maken over het zoekbereik en deze laten vastleggen in uw VWNW-plan.

Duur begeleidingstraject

Het begeleidingstraject bestaat uit 3 achtereenvolgende periodes van elk 6 maanden. Uw werkgever kan een periode eventueel verlengen, bijvoorbeeld vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Verlenging is ook mogelijk als het begeleidingstraject daartoe aanleiding geeft, bijvoorbeeld als er nieuwe inzichten zijn ten opzichte van het VWNW-plan of als de begeleiding niet goed was.

Nieuw begeleidingstraject
Was u een vrijwillige VWNW-kandidaat en bent u een verplichte VWNW-kandidaat geworden? Dan start voor u een nieuw begeleidingstraject. De begeleiding die u als vrijwillige kandidaat al heeft ontvangen, wordt hierop niet in mindering gebracht.

Tijdelijke werkzaamheden
Verricht u tijdelijk andere werkzaamheden? Dan wordt de periode van de begeleiding hier niet door opgeschort. Alleen voor werkzaamheden die u op verzoek van uw werkgever verricht en die de uitvoering van uw VWNW-plan ophouden, kan een uitzondering worden gemaakt.

Passende functie

Er is sprake van een ‘passende functie’ als uw werkgever vindt dat u de kennis en kunde heeft om de aangeboden functie behoorlijk te kunnen uitoefenen. Een functie is ook passend als uw werkgever vindt dat u binnen een redelijke termijn om-, her- of bijgeschoold kunt worden. Hierbij wordt rekening gehouden met uw bestaande vooruitzichten, persoonlijkheid en uw persoonlijke omstandigheden.

Criteria voor passende functie

Afhankelijk van de periode van VWNW-begeleiding verschillen de criteria wanneer een functie voor u passend is.

Criteria voor verplichte kandidaat
Bent u een verplichte VWNW-kandidaat? Dan is een functie passend:

  • tijdens de 1e periode van 6 maanden: een functie binnen de sector Rijk met ten minste een gelijke salarisschaal als de oorspronkelijke functie;
  • tijdens de 2e periode van 6 maanden: een functie binnen de sector Rijk op het niveau van maximaal 2 salarisschalen lager dan de oorspronkelijke functie;
  • tijdens de 3e periode van 6 maanden: een functie bij een bij het ABP aangesloten organisatie, op het niveau van maximaal 2 salarisschalen lager dan de oorspronkelijke functie.
  • U bent verplichte VWNW-kandidaat verplicht een aangeboden passende functie te aanvaarden.

Criteria voor vrijwillige kandidaat
Bent u een vrijwillige VWNW-kandidaat? Dan gelden dezelfde criteria voor u, maar is een functie alleen passend als die in dezelfde salarisschaal wordt gewaardeerd als uw oorspronkelijke functie.

Let op! Bij het vaststellen of een functie passend is wordt uitgegaan van de schaal die aan uw huidige functie is verbonden en niet van de schaal waarin u bent ingedeeld (persoonlijke schaal).

Aangeboden functie

Er is sprake van een ‘aangeboden functie’ als u bij acceptatie van een functie ook daadwerkelijk in die functie kan worden geplaatst of bij die werkgever in dienst kunt treden. Voor een aangeboden functie buiten de sector Rijk geldt bovendien dat dit een structurele functie moet zijn, die wordt aangeboden met een dienstverband voor onbepaalde tijd of met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. Eventueel moet u voor een aangeboden functie sollicitatiegesprekken voeren.

Functie in een lagere schaal

Wordt u geplaatst in een functie met een lagere salarisschaal? Dan krijgt u de salarisschaal die bij deze nieuwe functie hoort. Van deze regel kan uw werkgever alleen in zeer uitzonderlijke gevallen afwijken door toepassing van de hardheidsclausule. Uw werkgever moet dit motiveren en vastleggen in uw personeelsdossier.

Let op! Voor u geldt in dat geval de voorziening salarisgarantie en -suppletie. Ook heeft u nog 2 jaar recht op VWNW-begeleiding. In deze periode wordt gezocht naar een functie met dezelfde salarisschaal als die van uw oude functie.

Geen plaatsing vrijwillige kandidaat

Bent u na de 3e periode van VWNW-begeleiding nog niet geplaatst in een andere functie? Dan vervalt uw status van vrijwillige kandidaat. U hebt geen recht meer op een nieuw begeleidingstraject en de VWNW-voorzieningen. U houdt (of keert terug) naar uw oude functie of u wordt geplaatst in een andere functie.

Geen plaatsing verplichte kandidaat

Lukt het niet om in de periode van uw VWNW-begeleiding een passende functie te vinden? En bent u na 18 maanden nog niet definitief geplaatst in een andere functie? Dan krijgt u een vervolgtraject.