Stimuleringspremie

Als van werk naar werk (VWNW) kandidaat kunt u uw VWNW-begeleiding en -voorzieningen ook inruilen voor een ‘stimuleringspremie bij ontslag op eigen verzoek’. U werkt dan niet meer in de sector Rijk.

Als u vrijwillige VWNW-kandidaat bent omdat uw werkadres wijzigt en er binnen uw organisatie geen functies verdwijnen, kunt u geen stimuleringspremie krijgen.

Berekening stimuleringspremie

De hoogte van uw stimuleringspremie, uitgedrukt in maanden, is afhankelijk van het aantal ABP-pensioenjaren dat u heeft opgebouwd en uw resterende VWNW-begeleidingstijd van maximaal 18 maanden.

  • 4 rekenkundige maanden voor VWNW-kandidaten met minder dan 10 ABP-pensioenjaren
  • 8 rekenkundige maanden voor VWNW-kandidaten met 10 tot 20 ABP-pensioenjaren.
  • 12 rekenkundige maanden voor VWNW-kandidaten met 20 tot 25 ABP-pensioenjaren.
  • 18 rekenkundige maanden voor VWNW-kandidaten met 25 tot 30 ABP-pensioenjaren.
  • 24 rekenkundige maanden voor VWNW-kandidaten met 30 of meer ABP-pensioenjaren.

Overschrijdt u met dit vastgestelde aantal maanden de AOW-datum, dan wordt het aantal rekenkundige maanden gesteld op het aantal hele maanden tot aan uw AOW-datum.

Bent u een verplichte VWNW-kandidaat? Dan wordt het berekende aantal maanden vermenigvuldigd met uw resterende VWNW-begeleidingstijd van maximaal 18 maanden, gedeeld door 18.

Voorbeeld

U heeft 15 ABP-pensioenjaren en bent vrijwillig VWNW-kandidaat. U heeft dan recht op 8 rekenkundige maanden = 8 maandsalarissen.

U heeft 15 ABP-pensioenjaren en 9 maanden resterende VWNW-begeleiding en bent verplicht VWNW-kandidaat. U heeft dan recht op 9/18 x 8 rekenkundige maanden = 4 maandsalarissen.

U bent vrijwillig VWNW-kandidaat en heeft 26 ABP-pensioenjaren. U bereikt over 8 maanden uw AOW-datum. U heeft dan recht op 8 in plaats van op 18 maandsalarissen.

U bent verplicht VWNW-kandidaat, er resteren nog 9 maanden begeleidingstijd en u heeft 26 ABP-pensioenjaren. U bereikt over 8 maanden uw AOW-datum. U heeft dan geen recht op 9/18 x 18 = 9 maandsalarissen, maar op 8 maandsalarissen.

Overgangsrecht berekening rekenkundige maanden

De berekening van de rekenkundige maanden is per 1 januari 2018 gewijzigd. Stimuleringspremies die vóór 1 januari 2018 zijn vastgesteld, worden niet opnieuw berekend.

Het maandsalaris dat wordt gebruikt voor de berekening van de stimuleringspremie bestaat uit uw bruto maandsalaris volgens de schaal en trede die voor u geldt, exclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

Bij een VWNW-kandidaat met een tijdelijke aanstelling wordt de stimuleringspremie anders berekend. Vraag hierover advies bij uw HR-adviseur.

Maximale hoogte

De maximale hoogte van de stimuleringspremie is bepaald op 79.000 euro. Is uw jaarsalaris (inclusief vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering) hoger dan 81.000 euro? Dan is uw jaarsalaris uw maximale stimuleringspremie.

Voorbeeld 1
U ben verplicht VWNW-kandidaat en u heeft 35 ABP-pensioenjaren. Uw maandsalaris is 4.000 euro en u krijgt al 8 maanden VWNW-begeleiding. De bij uw ABP-pensioenjaren geldende periode is 24 maanden. De periode genoten VWNW-begeleiding wordt naar rato van de volledige periode van 18 maanden VWNW-begeleiding in mindering gebracht. Dat betekent een stimuleringspremie van 10/18 x 24 maandsalarissen. Dat is in totaal 53.333 euro. Dat bedrag is lager dan 81.000 euro en kan dus worden toegepast.

Voorbeeld 2
U heeft een maandsalaris van 6.500 euro en 35 ABP-pensioenjaren. Uw perioden van VWNW-begeleiding zijn nog niet gestart. De bij 35 ABP-pensioenjaren passende stimuleringspremie van 24 maanden is een hoger bedrag dan het maximum van 81.000 euro. Als maximale stimuleringspremie geldt dan een bedrag van 90.714 euro (12 maandsalarissen vermeerderd met de vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering). Dat is in dit geval ook uw stimuleringspremie.

Opzeggen

Na uw keuze voor de stimuleringspremie kunt u uw ontslag indienen. Houd hierbij rekening met een maand opzegtermijn. De minimale opzegtermijn van een maand wordt niet in mindering gebracht bij de bepaling van de hoogte van uw stimuleringspremie.

Voorbeeld
U verzoekt aan het begin van uw VWNW-periode om over 6 maanden ontslagen te worden. Voor de berekening van uw stimuleringspremie resteren dan nog 12 maanden. Dus 12/18e van een volledige stimuleringspremie die bij uw ABP-pensioenjaren hoort. Aangezien van die 6 maanden opzegtermijn er een maand niet meetelt, ontvangt u 13/18e van een volledige stimuleringspremie die bij uw ABP-pensioenjaren hoort.

Na ontslag

Voor het krijgen van een stimuleringspremie maakt het niet uit wat u na uw ontslag gaat doen. U kunt bijvoorbeeld in dienst treden bij een werkgever buiten de sector Rijk, stoppen met werken, zelfstandig op zoek gaan naar ander werk of een eigen bedrijf starten.

Eigen bedrijf starten
Als u een eigen bedrijf wilt starten kunt u uw stimuleringspremie gebruiken om uw inkomen uit eigen bedrijf aan te vullen. Het is eventueel ook mogelijk om in het kader van het VWNW-plan buitengewoon verlof toe te kennen met behoud van (gedeeltelijke) bezoldiging voor het starten van een eigen bedrijf.

Stimuleringspremie terugbetalen

In de volgende gevallen moet u uw stimuleringspremie terugbetalen:

  • U ontvangt vanwege uw ontslag bij de sector Rijk op uw aanvraag een WW-uitkering en/of een bovenwettelijke WW-uitkering die ten laste komt van uw voormalige werkgever.
  • U keert terug bij de sector Rijk binnen een periode die korter is dan het aantal rekenkundige maanden dat u toekwam bij de bepaling van de hoogte van uw stimuleringspremie.

Geen vrijstelling terugbetalingsverplichtingen

Als u kiest voor de stimuleringspremie heeft u geen recht op vrijstelling van terugbetalingsverplichtingen voor vergoede studiekosten of betaald ouderschapsverlof. Deze vrijstellingen worden aangeboden als een VWNW-voorziening. U heeft uw VWNW-voorzieningen uit paragraaf 3 van hoofdstuk VIIbis van het ARAR en uw VWNW–begeleiding immers ingeruild voor een stimuleringspremie.

Stimuleringspremie ruilen voor buitengewoon verlof

Bent u VWNW-kandidaat en kiest u voor een stimuleringspremie bij ontslag op eigen verzoek? Het verschilt per werkgever of u deze kunt ruilen voor een aantal maanden buitengewoon verlof zonder bezoldiging.