Salarisgarantie en salarissuppletie

De salarisgarantie en -suppletie is een voorziening in het Van Werk Naar Werk (VWNW)-beleid. Aanvaardt u een baan met een lager salaris, dan kunt u aanspraak maken op een aanvulling op uw salaris, vakantier-uitkering en eindejaarsuitkering.

Bent u VWNW-kandidaat en wordt u binnen de sector Rijk geplaatst op een functie met een lager salaris? Of heeft u een minder betaalde baan aanvaard buiten de sector Rijk? Dan ontvangt u een aanvulling op uw nieuwe salaris, vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering.

  • Stijgt uw salaris in de nieuwe functie? Dan wordt de salarisgarantie en salarissuppletie evenredig verlaagd
  • Vermindert uw salaris in de nieuwe functie? Dan wordt de salarisgarantie en salarissuppletie niet verhoogd.

Salarisgarantie bij plaatsing binnen het Rijk

In de eerste 2 jaar na plaatsing op een andere, lager gewaardeerde functie binnen het Rijk, kunt u aanspraak maken op de salarisgarantie. De salarisgarantie wordt, zolang u daar aanspraak op maakt, maandelijks uitgekeerd. Als u in de nieuwe functie meer salaris, vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering gaat ontvangen, zal de salarisgarantie in gelijke mate verminderen. Gaat u in de nieuwe functie minder salaris, vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering ontvangen, dan wordt de salarisgarantie niet verhoogd.

Vindt er op uw salaris een inhouding plaats vanwege bijvoorbeeld ziekte, PAS, ouderschapsverlof of buitengewoon verlof van lange duur? Dan wordt het bedrag van de salarisgarantie op dezelfde manier verminderd.

Salarissuppletie bij plaatsing binnen het Rijk

Eindigt de periode waarover de salarisgarantie is toegekend, dan kunt u een salarissuppletie aanvragen. De salarissuppletie is pensioengevend. Vanaf 1 januari 2018 vraagt u de salarissuppletie aan bij P-Direkt. Meer over salarissuppletie aanvragen bij plaatsing binnen het Rijk.

Salarisgarantie bij plaatsing buiten het Rijk

Aanvaardt u een minder betaalde baan buiten het Rijk, dan kunt u aanspraak maken op de salarisgarantie. De vaste inkomensbestanddelen in uw nieuwe baan worden aangevuld tot het niveau van uw oude salaris inclusief vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering.

De salarisgarantie wordt bij uw ontslag als rijksambtenaar over een periode van 2 jaar ineens uitbetaald. Daarbij wordt uitgegaan van de vaste inkomensbestanddelen zoals die gelden op de datum van het aanvaarden van uw nieuwe baan.

Salarissuppletie bij plaatsing buiten het Rijk

Eindigt de periode, waarover de salarisgarantie is toegekend, dan kunt u jaarlijks een salarissuppletie aanvragen. De hoogte van de salarissuppletie wordt op dezelfde wijze berekend als die van de salarisgarantie. De aanvraag voor een salarissuppletie moet uiterlijk binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar worden gedaan bij het APG.

Omvang salarisgarantie en salarissuppletie bij gelijk blijvende arbeidsduur

De aanvulling bedraagt ten hoogste het verschil tussen het salaris in uw oude salarisschaal en het salaris van 2 salarisschalen lager.

Aanvaardt u een functie die meer dan 2 schalen lager is gewaardeerd dan uw oorspronkelijke functie? Of aanvaardt u al eerder dan in de 3e periode van uw begeleidingstraject een functie buiten de sector Rijk of bij een niet bij het ABP aangesloten werkgever? Dan blijft uw salarisgarantie en -suppletie gebaseerd op maximaal 2 schalen verschil, tenzij het aanvaarden van die andere functie gebeurt op initiatief van uw werkgever. In dat geval geldt de salarisgarantie en -suppletie voor het gehele verschil.

Uw salaris wordt aangevuld tot het niveau van uw oude salaris, plus de daarop betrekking hebbende vakantie- en eindejaarsuitkering. Ontvangt u vanwege uw functioneren een hoger salaris omdat u reeds het maximum van uw schaal bereikt had? Dan wordt dit deel van het salaris van de berekening van de salarisgarantie en -suppletie uitgesloten.

Heeft u een (persoonlijke) salarisschaal in de oude functie die hoger is dan de schaal die behoort bij die oude functie, dan wordt bij de berekening van de aanvulling uitgegaan van de persoonlijke salarisschaal.

Voorbeeld
Oude functieschaal B/9
Persoonlijke schaal B/10
Nieuwe functie B/7
De aanvulling wordt berekend over het verschil tussen B/10 en B/7.

Omvang salarisgarantie en salarissuppletie bij wijziging arbeidsduur

Minder uren gaan werken
Wordt u in een andere functie geplaatst waarbij op uw verzoek de arbeidsduur minder is dan die in uw oude functie? Of wordt uw arbeidsduur op uw verzoek verminderd nadat u een andere functie hebt aanvaard? Dan wordt bij de berekening van de salarisgarantie of -suppletie rekening gehouden met uw nieuwe arbeidsduurfactor. Dit betekent dat u de salarisgarantie krijgt over het aantal uren in de nieuwe functie.

Wordt u in een andere functie geplaatst waarbij een mindere arbeidsduur geldt dan in uw oude functie? En is die mindere arbeidsduur niet uw keuze geweest? Dan wordt naast het verschil in salarisniveau ook het verschil in arbeidsduur gecompenseerd.
 

Meer uren gaan werken
Gaat u in een functie werken waarin uw arbeidsduur groter is dan die in uw oude functie? Dan wordt de aanvulling berekend op basis van de arbeidsduur in uw oude functie.

Opnieuw VWNW-kandidaat

Wordt u in uw nieuwe functie opnieuw VWNW-kandidaat en wordt u daardoor in een functie geplaatst met een lager salaris? Dan heeft u voor het verschil in salaris opnieuw recht op salarisgarantie of –suppletie. Uw eerste salarisgarantie of –suppletie loopt in dat geval ook door.

Vervallen recht op salarisgarantie en salarissuppletie

Uw recht op salarisgarantie en salarissuppletie vervalt vanaf de datum dat u:

  • uw AOW-leeftijd bereikt;
  • geen salaris meer ontvangt;
  • komt te overlijden.

Duur salarissuppletie

Bent u korter dan 5 jaar in dienst bij het Rijk, toen u VWNW-kandidaat werd? Dan is de duur van de salarissuppletie gelijk aan de tijd, die uw diensttijd bij het Rijk heeft geduurd. Aansluitende dienstverbanden bij verschillende departementen worden hiervoor bij elkaar opgeteld. Bij de berekening van de duur van de salarissuppletie wordt uitgegaan van de datum van herplaatsing in een functie met een lager salaris.

Voorbeeld:
U bent sinds 1 juli 2014 in dienst van het Rijk. Op 1 juli 2017 wordt u VWNW-kandidaat. Op 1 juli 2018 kreeg u een andere functie (binnen het Rijk of elders), met een lager salaris. Na 2 jaar salarisgarantie en bij gelijkblijvende omstandigheden volgt een suppletie voor 4 jaar.