Aflopende toelage bij reorganisatie

Ontvangt u als van werk naar werk (VWNW) kandidaat toelagen en/of bepaalde toeslagen? En verminderen deze of vallen ze weg, omdat u in een andere functie wordt geplaatst? Dan kunt u onder voorwaarden aanspraak maken op een aflopende toelage bij reorganisatie.

Voorwaarden voor aflopende toelage bij reorganisatie

U ontvangt de aflopende toelage bij reorganisatie wanneer:

  • De toelagen en toeslagen die hieronder zijn vermeld, verminderen of stoppen. Daardoor is er sprake van een vermindering van de bezoldiging ter grootte van 3 procent van uw salaris plus eventuele periodieke toeslag.
  • De achteruitgang in uw bezoldiging het gevolg is van een reorganisatie.
  • De achteruitgang in uw bezoldiging blijvend zal zijn. Uw werkgever beoordeelt dit.
  • U de beeindigde of verminderde toelagen en toeslagen minimaal 2 jaar ontving voordat deze werd(en) verminderd of beeindigd. De periode van 2 jaar mag niet langer dan 12 maanden onderbroken zijn.

U krijgt de aflopende toelage naast uw eventuele salarisgarantie of –suppletie.

Heeft u een toelage onregelmatige dienst 55+ en vermindert u uw arbeidsduur? Dan bestaat er geen recht op de aflopende toelage bij reorganisatie of een aflopende toelage onregelmatige dienst.

Toelagen en toeslagen die kunnen verminderen of vervallen

Berekeningsbasis aflopende toelage bij reorganisatie

De berekeningsbasis bestaat uit het bedrag dat over de 36 kalendermaanden voorafgaande aan de datum van de eerste verlaging van de bezoldiging, gemiddeld per maand aan de bovengenoemde toelagen of toeslagen is genoten.

Ontvangt u daarnaast een van de hierboven genoemde toe(s)lagen? Dan worden deze in mindering gebracht op het gemiddelde bedrag.

De uitkomst is de berekeningsbasis.

Aflopende toelage bij reorganisatie

Uw aflopende toelage bij reorganisatie bedraagt:

  • de eerste 2 jaren 100 procent van de toelage;
  • in de 3 jaren daarna achtereenvolgens 75 procent, 50 procent en 25procent van de toelage.

Hoogte en wijze van uitbetaling

Voor de bepaling van de hoogte en wijze van uitbetaling van uw aflopende toelage bij reorganisatie is het van belang of u binnen of buiten de sector Rijk gaat werken. Bij het bepalen van de hoogte van de toelagen en toeslagen in de oude functie wordt gekeken naar wat u gemiddeld de voorgaande 36 maanden heeft ontvangen.

Binnen de sector Rijk
Bij een functie binnen de sector rijk wordt de toelage maandelijks via P-Direkt uitbetaald.

Buiten de sector Rijk
Bij een functie buiten de sector Rijk wordt de volledige aanspraak op de aflopende toelage eenmalig uitbetaald. De eenmalige uitbetaling van de aflopende toelage bij reorganisatie, vergoeding extra reistijd en tegemoetkoming extra reiskosten mogen in totaal niet meer bedragen dan 81.000 euro. Is uw jaarsalaris (inclusief vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering) hoger dan 81.000 euro? Dan is uw jaarsalaris het maximum.

Arrangement A

Maakt u gebruik van 'Arrangement A' van de 'Tijdelijke regeling  overstap naar een niet substantieel bezwarende functie'? Dan kunt u ook in aanmerking komen voor de aflopende toelage bij een reorganisatie. Deze tijdelijke regeling vervalt per 1 januari 2019.