Advisering, toetsing en monitoring

De Rijksbrede commissie van werk naar werk (VWNW) beleid brengt bij toetsingsvragen, bezwaarschriften, geschillen en klachten advies uit. Daarnaast heeft ieder ministerie zijn eigen commissie voor monitoring van het VWNW-beleid.

Rijksbrede commissie VWNW-beleid

De Rijksbrede commissie VWNW-beleid adviseert over:

 • een verschil van mening over de uitkomst van uw VWNW-onderzoek na een second opinion;
 • uw schriftelijke bezwaar over een door uw werkgever genomen besluit tot toekenning van faciliteiten binnen het VWNW-plan;
 • uw schriftelijke bezwaar over een door uw werkgever genomen besluit om een periode van VWNW-begeleiding voor u als verplichte VWNW-kandidaat niet te verlengen;
 • uw schriftelijke klacht over VWNW-begeleiding nadat uw klacht binnen de eigen organisatie niet tot een oplossing heeft geleid;
 • een verschil van mening over uw vervolgtraject voor u als verplichte VWNW-kandidaat na afloop van uw periode van VWNW-begeleiding.

Zelf advies aanvragen

U kunt in 2 gevallen zelf de Rijksbrede commissie VWNW-beleid verzoeken om advies uit te brengen:

 1. als u het niet eens bent met de uitkomst van het VWNW-onderzoek nadat een nieuw onderzoek (second opinion) heeft plaatsgevonden.
 2. als u een verplichte VWNW-kandidaat bent en u het niet eens bent met het vervolgtraject na afloop van uw periode van VWNW-begeleiding.

Uw werkgever kan deze geschilpunten ook voorleggen aan de Rijksbrede commissie VWNW-beleid.

Advies aan werkgever

De commissie moet over het door u voorgelegde geschil binnen 4 weken een advies uitbrengen. Dit advies is aan uw werkgever gericht. Uw werkgever kan alleen gemotiveerd afwijken van het advies.

Meer informatie VWNW-commissie

Op rijksbrede-commissie-vwnw.nl vindt u meer informatie over de commissie en over de procedure als u advies wilt vragen, bezwaar wilt maken of een klacht wilt indienen.

Er zijn regels vastgesteld voor de werkwijze van de commissie en voor de benoeming van de commissieleden. Zie ook de regeling Rijksbrede commissie VWNW-beleid en het besluit Benoeming leden Rijksbrede commissie VWNW-beleid.

Monitoring per ministerie

Voor de monitoring van het VWNW-beleid heeft ieder ministerie een eigen commissie ingesteld. Hierin zitten commissieleden namens de organisatie en commissieleden namens de vakbonden.

De commissie bekijkt de volgende zaken:

 • het aantal VWNW-kandidaten en hun periode van VWNW-begeleiding;
 • de plaatsing van VWNW-kandidaten in een nieuwe functie (waar, hoe snel?);
 • hoe vaak VWNW-kandidaten ervoor kiezen om hun voorzieningen te ruilen;
 • de inzet van specifieke voorzieningen;
 • de 2 afwijkingen van het VWNW-beleid:
  • het afzien van VWNW-onderzoek;
  • het opschorten van de periode van VWNW-begeleiding als de uitvoering van het plan wordt opgehouden door het op verzoek van de werkgever tijdelijk verrichten van ander werk.

De rapportages worden besproken in het Sectoroverleg rijkspersoneel, dat het VWNW-beleid evalueert en vaststelt of er aanwijzingen of aanvullende procedures nodig zijn.

UBR | EC O&P

Bent u manager of HR-adviseur en heeft u een arbeidsjuridische vraag? UBR | EC O&P adviseert en ondersteunt managers en HR-adviseurs onder andere bij vragen over het VWNW-beleid.