Van werk naar werk-beleid (VWNW)

Het van werk naar werk-beleid (VWNW) biedt regelingen en voorzieningen bij begeleiding naar ander werk als uw organisatie gaat veranderen. Het VWNW-beleid is opgenomen in de rechtspositieregels voor rijksambtenaren en geldt tot 1 januari 2018. Met enkele wijzigingen wordt het VWNW-beleid structureel per 1 januari 2018.

Bent u voor 1 januari 2018 VWNW-kandidaat geworden en loopt uw begeleidingstraject na 31 december 2017 door? Dan blijft het VWNW-beleid, zoals dat gold tot 1 januari 2018,  ook na deze datum voor u gelden. U doorloopt gewoon het volledige begeleidingstraject en kunt ook na 31 december 2017 gebruik blijven maken van de VWNW-voorzieningen.

Let op! Bent u een verplichte VWNW-kandidaat en heeft u een tijdelijke aanstelling? Dan kunt u tot uiterlijk het einde van uw aanstelling aanspraak maken op begeleiding.

Het VWNW-beleid kent 2 fases.

1. Uw organisatie kan voor de vrijwillige fase kiezen als:

  • er binnen uw organisatie nog geen functies worden opgeheven of overtolligheid is vastgesteld, maar deze situatie wel dreigt;
  • uw werkgever uw plaats van tewerkstelling wijzigt, doordat de vestiging van de organisatie waar u werkt, verhuist naar een andere locatie (op meer dan een half uur reizen - enkele reis - van de oorspronkelijke locatie).

Zie voor meer informatie de video hieronder.

VOICE-OVER: De organisatie verandert.
Er komen minder functies of andere functies.
Een deel van de medewerkers zal in de toekomst een andere functie hebben of zijn functie uitoefenen in een andere standplaats.

(Een animatie van vliegende, vierkante poppetjes.)

RUSTIGE MUZIEK

In veruit de meeste gevallen zal de organisatie dan de vrijwillige van werk naar werk-fase ingaan.
Of dit nodig is en voor welke functiegroepen wordt eerst voor advies voorgelegd aan de vakbonden.
De ondernemingsraad adviseert daarbij over de contouren van de toekomstige organisatie.

(Een kantoor.)

Wat betekent dit voor jou als er op termijn in jouw functiegroep banen zullen verdwijnen?
Eerst krijg je een uitnodiging van een onafhankelijk bureau.
Een medewerker onderzoekt met jou wat je wensen en ontwikkelmogelijkheden zijn en kijkt naar je kansen op de arbeidsmarkt.

(De animatie gaat verder.)

Zolang je niet besluit vrijwillige van werk naar werk-kandidaat te worden blijft dit een onderzoek en krijg jij als enige de resultaten daarvan te zien.
Op basis van het onderzoek volgt voor jou en je leidinggevende een advies om een plan op te stellen.
Hoe kun jij zo goed mogelijk naar een andere functie toewerken?
Heb je misschien een opleiding nodig?
Of zou jij ergens anders werkervaring moeten opdoen?
Misschien heb je ook individuele begeleiding nodig?
In deze vrijwillige fase mag je nu kiezen.
Meld je je bij je leidinggevende als vrijwillig van werk naar werk-kandidaat of niet?
Als je je niet aanmeldt, gebeurt er voorlopig niets.
Het staat je vrij om met de resultaten van het onderzoek of het plan aan de slag te gaan, maar het hoeft niet.
Als je je wel aanmeldt, ga je je maximaal 18 maanden actief inspannen om een andere functie te vinden.

(Een bord met: maximaal 18 maanden. Een poppetje kijkt er even naar en vliegt dan verder.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

In die tijd heb je recht op individuele begeleiding en extra voorzieningen zoals salarisgarantie, ontheffing van terugbetalingsverplichtingen voor bijvoorbeeld ouderschapsverlof en studiekosten mogelijk een bijdrage in de pensioenopbouw en een nieuwe periode van werk naar werk-begeleiding mocht een nieuwe functie toch niet passend blijken.
Bovendien hebben van werk naar werk-kandidaten bij ontslag op eigen verzoek recht op een stimuleringspremie.
De hoogte hiervan is afhankelijk van het aantal dienstjaren de hoogte van het salaris en van de mate van het gebruik van de 18 maanden begeleiding.
In deze periode kunnen je passende functies worden aangeboden.
Een functie is passend wanneer hij ten minste op je huidige niveau is.
Wanneer je drie maal een passende functie weigert of na afloop van 18 maanden nog geen andere functie hebt gevonden vervalt je vrijwillige van werk naar werk-status en daarmee ook je ondersteuning en de speciale voorzieningen.

(Het poppetje verdwijnt.)

Of je je aanmeldt of niet, heeft verder geen gevolgen voor je positie.
Maar door wel mee te doen, heb je recht op een flink aantal voorzieningen die het makkelijker en aantrekkelijker maken om van functie te veranderen.
En mogelijk voorkom je daarmee dat jij of je collega's later in het verplichte van werk naar werk-traject komen.

(Mensen staan met elkaar te praten.)

Wil je meer weten over van werk naar werk, kijk dan eens op de pagina Personeel van het Rijksportaal.

(Een blauw poppetje komt aanrijden, kijkt even om zich heen en vliegt vervolgens weg. Op een witte achtergrond staat in blauwe letters de beeldtekst: van werk naar werk. rijksportaal/personeel. Daarboven staat het Nederlandse wapenschild in een blauwe achtergrond.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

2. Uw organisatie komt in de verplichte fase wanneer:

De verplichte fase is een reorganisatie. Hieraan gaat de vrijwillige fase vooraf, tenzij uw werkgever in overleg met de vakbonden heeft bepaald dat de vrijwillige fase wordt overgeslagen.

Zie voor meer informatie de video hieronder.

(Een animatie.)

VOICE-OVER: De organisatie verandert.
Er komen minder functies of andere functies.
Een deel van de medewerkers zal in de toekomst een andere functie hebben of zijn functie uitoefenen in een andere standplaats.

(Vliegende, vierkante poppetjes.)

De organisatie kan dan in een zogenoemde verplichte van werk naar werk-fase komen.
Soms doordat de eerder vrijwillige fase niet voldoende was en soms omdat er andere dringende redenen zijn om de benodigde krimp te realiseren.
Of een verplichte fase nodig is, wordt eerst ter advisering voorgelegd aan de vakbonden en de ondernemingsraad.

(Een grijs poppetje vliegt weg. Een kantoorgang.)

RUSTIGE MUZIEK

Wat betekent dit voor jou als jouw functie verdwijnt of er in jouw functiegroep banen verdwijnen?
In een functiegroep waar banen verdwijnen wordt per leeftijdsgroep gekeken naar het aantal dienstjaren.
Degene binnen een leeftijdsgroep met de minste dienstjaren verliest dan zijn functie.
Deze werkwijze heet het afspiegelingsbeginsel.
Als je je functie verliest zal een onafhankelijk bureau je uitnodigen voor een onderzoek.
Een medewerker onderzoekt met jou wat je wensen en ontwikkelmogelijkheden zijn en kijkt naar je kansen op de arbeidsmarkt.
Als verplichte Van van werk naar werk-kandidaat krijgen jij en je leidinggevende de resultaten van dit onderzoek.
Op basis van het onderzoek volgt voor jou en je leidinggevende een advies om een plan op te stellen.
Hoe kun jij zo goed mogelijk naar een nieuwe functie toewerken?
Heb je misschien een opleiding nodig?
Of zou je ergens anders werkervaring moeten opdoen?
Misschien heb je ook individuele begeleiding nodig?

(Mensen in een kantoor.)

Samen gaan jullie met de resultaten aan de slag.
Jullie stellen een plan op om samen de komende maximaal 18 maanden actief aan de slag te gaan om een andere functie te vinden.
Misschien heb je in die periode individuele begeleiding nodig kun je een cursus volgen of een stage waardoor je kansen op de arbeidsmarkt groter worden.

(De animatie gaat verder.)

Er zijn in deze periode ook extra voorzieningen voor jou als van werk naar werk-kandidaat zoals salarisgarantie, ontheffing van terugbetalingsverplichtingen voor bijvoorbeeld ouderschapsverlof en studiekosten voorrang bij interne vacatures, mogelijk een bijdrage in de pensioenopbouw en een nieuwe periode van werk naar werk-begeleiding mocht een nieuwe functie toch niet passend blijken.
Bij ontslag op eigen verzoek heb je ook recht op een stimuleringspremie.
De hoogte hiervan is afhankelijk van het aantal dienstjaren de hoogte van het salaris en van de mate van het gebruik van de periode van de 18 maanden begeleiding.
In deze periode kunnen je passende functies worden aangeboden.
In het eerste halfjaar is dit een baan binnen de Rijksoverheid die minimaal op je huidige niveau ligt.
Na zes maanden gelden ook banen tot en met twee salarisschalen lager als passend.
Tijdens de laatste zes maanden verruim je je blik naar alle werkgevers die bij het ABP zijn aangesloten, dus ook bijvoorbeeld gemeenten.
Je kunt een aangeboden passende functie niet meer weigeren zonder consequenties.
Mocht het onverhoopt niet lukken om in de periode van 18 maanden een passende nieuwe functie te vinden, dan onderzoekt het onafhankelijke bureau dat je heeft begeleid, waar dat door komt.
Op basis daarvan stelt het bureau vervolgens een maatwerkoplossing voor die past bij jouw situatie.
Wanneer je nieuwe baan lager is ingeschaald blijft je salaris aangevuld worden. Deze aanvulling is in duur onbeperkt.
Daarnaast hou je nog twee jaar van werk naar werk-begeleiding om je weer toe te leiden naar een functie op je oorspronkelijke niveau.
Het is belangrijk dat jij als werknemer samen met je leidinggevende en het onafhankelijke bureau aan de slag gaat om je kansen op een leuke nieuwe werkomgeving zo groot mogelijk te maken.
Afscheid nemen is niet leuk, maar de organisatie laat je niet vallen.
Samen gaan jullie aan de slag om een nieuwe werkplek te vinden.
Wil je meer weten overvan werk naar werk, kijk dan eens op de pagina Personeel van het Rijksportaal.

(Een blauw poppetje komt aanrijden, kijkt even om zich heen en vliegt vervolgens weg. Op een witte achtergrond staat in blauwe letters de beeldtekst: van werk naar werk. rijksportaal/personeel. Daarboven staat het Nederlandse wapenschild in een blauwe achtergrond.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

Begeleidingstraject

Het VWNW-beleid bestaat uit maatwerk. Het uitgangspunt van het beleid is een sluitende aanpak. Uw werkgever is verplicht om u, als u actief meewerkt aan uw begeleidingstraject, daadwerkelijk ‘van werk naar werk’ te begeleiden.

Zo wordt er een VWNW-onderzoek gedaan om te kijken wat uw wensen, ontwikkelmogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt zijn. Aan de hand van het VWNW-plan gaat u onder professionele begeleiding op zoek naar een andere passende functie. Dit kan zowel een functie binnen als buiten de sector Rijk zijn. U kunt hierbij gebruikmaken van verschillende voorzieningen.

Gaat de overheidsorganisatie waar u werkt verzelfstandigen, privatiseren of worden werkzaamheden uitbesteed? En gaat u niet mee met uw functie? Dan komt u ook in aanmerking voor begeleiding naar ander werk.

Vervolgtraject

Bent u een verplichte VWNW-kandidaat en is het niet gelukt om in de periode van uw begeleiding een passende functie te vinden? En bent u na 18 maanden nog niet definitief geplaatst in een andere functie? Dan volgt een vervolgtraject.

Rijksbrede commissie VWNW-beleid

De Rijksbrede commissie VWNW-beleid is ingesteld om het VWNW-beleid te toetsen. De commissie adviseert bij bezwaarschriften, geschillen en klachten.

Afwijken van VWNW-beleid

Uw werkgever kan afwijken van het VWNW-beleid als de toepassing van de voorzieningen voor u tot onbillijke uitkomsten zou leiden. Dit wordt de hardheidsclausule genoemd. Over het VWNW-plan en VWNW-onderzoek kunnen tussen uw werkgever en het georganiseerd overleg afwijkende afspraken worden gemaakt

Remplaçantenregeling

Uw werkgever kan de VWNW-begeleiding en –voorzieningen ook toepassen op een collega die niet tot een van de groepen behoort die onder het VWNW-beleid vallen. Dit wordt de remplaçantenregeling genoemd.

Wet- en regelgeving

ARAR Artikel 4
ARAR Artikel 33e
ARAR Artikel 33g
ARAR Hoofdstuk VIIbis
ARAR Artikl 49gg
ARAR Artikel 59
ARAR Artikel 79
ARAR Artikel 80
ARAR Artikel 99
ARAR Artikel 100a
ARAR Artikel 105
ARAR Artikel 110g
ARAR Artikel 113
ARAR Artikel 118
BBRA Artikel 5
BBRA Artikel 18b
BBRA Artikel 22c
Besluit vaststelling enkele afwijkende rechtspositieregels voor personeel in dienst van een zelfstandig bestuursorgaan
Benoeming leden rijksbrede commissie VWNW-beleid
Regeling rijksbrede commissie VWMW-beleid
Verplaatsingkostenbesluit 1989 Artikel 12ba
Verplaatsingskostenbesluit 1989 Artikel 12bb
Verplaatsingkostenbesluit 1989 Artikel12b1
Wet privatisering ABP Artikel 2
Regeling salarisgarantie en salarissuppletie bij het van werk naar werkbeleid
Circulaire uitvoering overeenkomsst VWNW-beleid en WW-dossier sector Rijk