Topmanagementgroep

De leden van de topmanagementgroep (TMG) vormen de ambtelijke top van de ministeries. Het gaat om een groep managers die het eerste aanspreekpunt voor bewindspersonen zijn. Zij zijn verantwoordelijk voor het functioneren van de ministeries bij de uitvoering van het regeringsbeleid.

Het gaat om managers in de volgende functies:

 • secretaris-generaal;
 • directeur-generaal;
 • inspecteur-generaal;
 • thesaurier-generaal;
 • hoofd Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst;
 • directeur van het Centraal Planbureau;
 • directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau;
 • directeur Planbureau van de Leefomgeving;
 • Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
 • ABDTOP consultant
 • plaatsvervangend secretaris generaal bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • hoofddirecteur Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • hoofddirecteur Financiën, Management en Control bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Defensie
 • hoofddirecteur Beleid bij het ministerie van Defensie
 • hoofddirecteur Financiën en Control bij het ministerie van Defensie
 • plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie  en Veiligheid
 • hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst bij het ministerie van Justitie  en Veiligheid
 • hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen bij het ministerie van Justitie  en Veiligheid
 • hoofd van de Inspectie  Justitie  en Veiligheid bij het Ministerie van Justitie  en Veiligheid
 • plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie bij Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Buitenlandse Zaken
 • algemeen directeur Auditdienst Rijk bij het ministerie van Financiën.

Taken topmanagementgroep

De TMG-leden zijn verantwoordelijk voor het functioneren van de ministeries (en andere rijksoverheidsorganisaties) bij de uitvoering van het regeringsbeleid. Zij maken hiervoor resultaat- en werkafspraken met de bewindslieden. Hun brede inzetbaarheid bevordert de samenwerking tussen de ministeries.

Benoeming TMG-leden

Een TMG-lid wordt bij koninklijk besluit (KB) benoemd. Dit gebeurt na instemming van de ministerraad. En in overleg met de minister van het rijksonderdeel waar het TMG-lid komt te werken. Formeel is de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de werkgever van een TMG-lid.

Uitvoering werkgeverstaken

De Algemene Bestuursdienst (ABD) voert de meeste werkgeverstaken uit voor TMG-leden. Betaling van salaris en toelagen gebeurt door het ministerie van BZK. De minister van BZK neemt beslissingen over variabele beloningen. Dit gebeurt op voorstel van en in overleg met de minister van het rijksonderdeel waar het TMG-lid werkt. Deze minister is verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing van het TMG-lid.

Benoemingstermijn

TMG-leden worden voor maximaal 7 jaar in een functie benoemd. In bijzondere gevallen is verlenging mogelijk. Bijvoorbeeld wanneer zonder verlenging de continuïteit van de bedrijfsprocessen bij het ministerie in gevaar zou komen. Ook de leeftijd van een topambtenaar kan reden zijn voor verlenging van de benoemingstermijn. De procedure voor een verlenging is hetzelfde als bij een benoeming.

Nieuwe functie

Na afloop van de benoemingstermijn wordt een TMG-lid in principe op een andere functie geplaatst. Dit geldt ook bij een eventuele tussentijdse beëindiging van zijn benoeming. Is herplaatsing niet mogelijk? Dan wordt het TMG-lid voor een ‘zoekperiode’ ondergebracht bij het ministerie van BZK.

Zoekperiode

De zoekperiode duurt maximaal 24 maanden. Het TMG-lid heeft de mogelijkheid de periode tot 18 maanden te beperken. Tijdens de zoekperiode kan de minister van BZK passende werkzaamheden aan het TMG-lid opdragen. Als er na de zoekperiode geen andere functie beschikbaar is, volgt eervol ontslag. De ontslaguitkering is in dat geval 10 % hoger dan de gebruikelijke ontslaguitkering.

Salarissen TMG-leden

Het salaris van de volgende TMG-leden staat in bijlage A bij het BBRA 1984, onder schaal 19. Secretarissen-generaal ontvangen daarnaast een toeslag van 5 procent.

 • secretaris-generaal
 • directeur-generaal
 • inspecteur-generaal
 • thesaurier-generaal
 • directeur Centraal Planbureau
 • directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
 • directeur Planbureau van de Leefomgeving
 • Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
 • ABDTOP consultant

Het salaris van de volgende TMG-leden staat in bijlage B bij het BBRA 1984, onder schaal 18:

 • plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • hoofddirecteur Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • hoofddirecteur Financiën, Management en Control bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Defensie
 • hoofddirecteur Beleid bij het ministerie van Defensie
 • hoofddirecteur Financiën en Control bij het ministerie van Defensie
 • plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid 
 • hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst bij het ministerie van Justitie en Veiligheid 
 • hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid 
 • hoofd van de Inspectie  Justitie en Veiligheid  bij het ministerie van Justitie en Veiligheid 
 • plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie bij Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Buitenlandse Zaken
 • inspecteur-generaal der Mijnen bij Staatstoezicht op de mijnen bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • ABDTOPConsultant
 • algemeen directeur Auditdienst Rijk bij het ministerie van Financiën

De bezoldiging van de TMG-leden valt onder de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

Wet- en regelgeving

ARAR Artikel 4
ARAR Artikel 7
ARAR Artikel 61
ARAR Artikel 99
BBRA Artikel 22b
BBRA Bijlage A
Circulaire: Optrekken van KB-grens, 2007
Nadere regels benoemingsperiode ambtenaren topmanagementgroep
Vaststelling model-KB aanstelling leden Algemene Bestuursdienst
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector