Beoordeling - situatie vóór 01-01-2020

Bij een beoordeling oordeelt uw manager over hoe u uw functie vervult. U wordt beoordeeld op uw werkzaamheden, behaalde resultaten en gedrag.
Een beoordeling wordt opgemaakt als uzelf of uw manager vindt dat hiervoor aanleiding is, zoals bij niet goed functioneren of juist wel goed functioneren, een bevordering (hogere schaal) en vlak voor het aflopen van een proeftijdaanstelling.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Beoordelingsproces

De beoordeling gaat over een tijdvak van tenminste 6 maanden en ten hoogste 2 jaar. Daarnaast kunt u niet twee keer beoordeeld worden over dezelfde periode. Een beoordelingsproces bestaat uit een aantal elementen:

 • Uw manager stuurt u een uitnodiging voor het beoordelingsgesprek.
 • Samen heeft u vooraf overleg over de eventuele betrokkenheid van een informant of adviseur bij de beoordeling.
 • Er kan meer dan één beoordelaar zijn. Bijvoorbeeld als uw manager onvoldoende zicht heeft over uw functioneren in de beoordelingsperiode.
 • Voorafgaand aan het gesprek stuurt uw manager de beoordeling. Zijn er bijzondere omstandigheden? Dan worden deze op de beoordeling genoemd. U was bijvoorbeeld gedeeltelijk arbeidsongeschikt of uw feitelijke werkzaamheden weken sterk af van uw functiebeschrijving.
 • Het beoordelingsgesprek heeft u met uw manager.
 • Uw manager geeft een samenvatting van het gesprek op het beoordelingsformulier van uw organisatie.
 • Uw opmerkingen en zienswijze over de beoordeling kunt u toevoegen in het beoordelingsformulier,waarna u het ondertekent.
 • De beoordeling wordt vastgesteld door een beoordelingsautoriteit (meestal uw directeur) en opgenomen in het personeelsdossier.

Onderwerpen beoordelingsgesprek

Uw manager bespreekt de beoordeling met u in het beoordelingsgesprek. De beoordeling is eenzijdig, maar tijdens het gesprek kunt u natuurlijk vragen stellen en uw mening geven. In het beoordelingsgesprek komen de volgende onderdelen aan de orde:

 • de feitelijk afgesproken werkzaamheden en de daaraan verbonden eisen;
 • de functiebestanddelen;
 • algemene gezichtspunten;
 • een oordeel over de over de behaalde resultaten en een toelichting daarop;
 • een eventuele voorgenomen beloning;
 • de reactie en eventuele opmerkingen of vragen van de medewerker;
 • de conclusies en afspraken naar aanleiding van de beoordeling en het gesprek.

Het verschil tussen een beoordelingsgesprek en een personeelsgesprek

U heeft minimaal 1 keer per jaar een personeelsgesprek. Een beoordeling wordt echter alleen op verzoek van u of uw manager opgemaakt. Voor een formele beoordeling geldt een aparte procedure. Daarnaast is tegen een beoordeling bezwaar en beroep mogelijk. Tegen het personeelsgespreksverslag is geen bezwaar en beroep mogelijk.

U vraagt een beoordeling aan bij uw manager. Voor de beoordeling gebruikt uw organisatie een eigen beoordelingsformulier.

Meer mensen bij beoordeling

Bij het opmaken van de beoordeling kunnen andere personen betrokken worden. U stemt dit voorafgaand aan de beoordeling af met uw manager.
 

Meer beoordelaars
Uw manager kan u alleen beoordelen als hij voldoende zicht heeft op uw functioneren in de beoordelingsperiode. Als dat niet het geval is, zal er meer dan één beoordelaar zijn.

Informanten
U en uw manager kunnen informanten vragen om inlichtingen over uw functioneren. Ook kan een informant een mening geven over uw functioneren bij (een deel van) uw werkzaamheden waar uw manager minder zicht op heeft. Bijvoorbeeld een projectleider. Zowel u als uw manager kunnen informanten, zoals bijvoorbeeld collega’s, aandragen.

Bijstand tijdens gesprek
Tijdens het beoordelingsgesprek kunt u iemand meenemen om u bij te staan. Dit kan bijvoorbeeld een van de informanten zijn, een collega of een (juridisch) adviseur.

Oneens met de beoordeling?

Bent u het niet eens met uw beoordeling? Dan kunt u op 3 verschillende momenten reageren:

 • U kunt tijdens het beoordelingsgesprek uw mening geven. Een samenvatting van het gesprek wordt op het beoordelingsformulier vastgelegd.
 • U kunt binnen 2 weken na het beoordelingsgesprek (schriftelijk) bedenkingen indienen tegen de beoordeling. U kunt uw bedenkingen toelichten in een gesprek met de beoordelingsautoriteit (meestal uw directeur). De beoordelingsautoriteit kan de beoordeling wijzigen voor zover hij uw bedenkingen deelt.
 • U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de vastgestelde beoordeling.

Het gebruik van de ene mogelijkheid sluit de andere mogelijkheid niet uit.

Wet- en regelgeving

ARAR Artikel 71a
BBRA Artikel 7
BBRA Artikel 8
Beoordelingsvoorschrift burgerlijk rijkspersoneel 1985