Werken bij de overheid

De overheid bestaat uit ruim 1.600 organisaties en instanties. Dat is inclusief de 11 ministeries, de 12 provincies en bijna 400 gemeenten. De meeste mensen in dienst van de overheid zijn aangesteld als ambtenaar.

Ook zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Kamers van Koophandel , het CBS of onderwijsinstellingen maken deel uit van de overheid. Andere organisaties zoals scholen voor bijzonder onderwijs maken juist weer geen deel uit van de overheid.

Indeling overheid

De overheid bestaat uit 3 lagen: de centrale overheid of Rijksoverheid, de provincies en de gemeenten. Andere delen van de overheid zijn niet naar hiërarchie, maar op grond van hun functie binnen de overheid ingedeeld, zoals waterschappen.

De overheid kan -wat arbeidsvoorwaarden betreft - worden ingedeeld in sectoren. Iedere sector kent specifieke arbeidsvoorwaarden (sectorenmodel). Op dit moment zijn er 14 sectoren:

14 sectoren van de Rijksoverheid
 Kabinetssectoren:  Decentrale overheden:

Onderwijssectoren:

 Rijk  Gemeenten  Universiteiten
 Defensie  Provincies  Hoger (beroeps)onderwijs
 Politie  Waterschappen  Middelbaar (beroeps)onderwijs
 Rechterlijke Macht  Voortgezet Onderwijs
 Primair Onderwijs
 Universitair Medische Centra
 Onderzoeksinstellingen

Ambtenarenstatus en arbeidsvoorwaarden

Als ambtenaar krijgt u een eenzijdige aanstelling. Uw werkgever neemt u in dienst op grond van een aanstellingsbesluit. Wel worden de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren steeds meer gelijkgeschakeld met die van werknemers in de private sector (normalisering). Onderdelen van de sociale zekerheid gelden bijvoorbeeld ook voor ambtenaren.

Verder zijn onder meer Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet en de Wet op de ondernemingsraden van toepassing op het overheidspersoneel. Maar op andere gebieden is de positie van ambtenaren nog anders dan die van werknemers in de private sector. Zo valt u als ambtenaar ook niet onder een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO), maar volgen uw arbeidsvoorwaarden uit een arbeidsvoorwaardenakkoord.

Rechtspositie

De rechtspositie van ambtenaren is gebaseerd op de Ambtenarenwet. In het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA) zijn veel bepalingen over uw arbeidsvoorwaarden en rechtspositie opgenomen.

Wet- en regelgeving

Ambtenarenwet Artikel 1
ARAR Artikel 1