Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) - situatie vóór 01-01-2020

Begin 2015 heeft het Rijk een overeenkomst gesloten met de vakbonden over de indiensttreding van schoonmakers bij de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO). De nieuw opgerichte RSO is vanaf begin 2016 begonnen met het schoonmaken van rijkspanden.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Geleidelijke overgang

De Rijksoverheid huurt op dit moment nog bedrijven in om rijkspanden schoon te maken. Loopt een contract met een schoonmaakbedrijf af? Dan gaat de RSO die locaties met eigen personeel schoonmaken. De medewerkers van het bedrijf met wie het contract afloopt en die daarvoor in aanmerking komen, treden dan in dienst bij de RSO (inbesteding).

De overname van werkzaamheden en medewerkers gaat geleidelijk. De verwachting is dat in 2020 ongeveer 2000 schoonmakers in dienst zijn van het Rijk.

Bijzondere arbeidsvoorwaarden

Medewerkers die in dienst treden bij de RSO zijn rijksambtenaar in dienst van de RSO. Voor hen gelden enkele bijzondere arbeidsvoorwaarden.

Inschaling en salarisbedragen
Voor de functie van schoonmaker geldt, dat het salaris wordt vastgesteld op basis van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA 1984). De salarisbedragen zijn vermeld in bijlage C van het BBRA 1984.

De actuele bedragen zijn opgenomen in de circulaire 'Wijziging financiele arbeidsvoorwaarden schoonmakers in dienst bij de Rijksschoonmaakorganisatie.'

Hoogte salaris
Bij het bepalen van de hoogte van het salaris wordt gebruik gemaakt van 6 loongroepen. De hoogte van het salaris is afhankelijk van:

  • de leeftijd van de schoonmaker;
  • het aantal dienstjaren. Dienstjaren voorafgaand aan de aanstelling bij de RSO in dezelfde functie in de schoonmaakbranche of elders binnen de sector Rijk tellen mee bij de inschaling.

Minimumloongarantie

Bij een leeftijd van 22 jaar bestaat er recht op een volwassen minimumloon. Indien de bedragen in bijlage C lager zijn dan het toepasselijke bedrag (gelet op de leeftijd van de schoonmaker) uit de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag , treedt artikel 16 BBRA 1984 in werking. Dan wordt een toelage toegekend ter grootte van het verschil tussen het salaris en het toepasselijk wettelijk minimumloon.

Let op! Dit geldt niet alleen voor de schoonmakers die overkomen van de schoonmaakbranche, maar ook voor schoonmakers die niet uit de schoonmaakbranche afkomstig zijn.

Vergoedingen en toeslagen

Vereenvoudigingstoeslag (VET-toeslag)
Als de schoonmaker voor zijn indiensttreding bij de RSO recht had op de VET-toeslag blijft deze ook na de overgang naar de RSO behouden. Deze toeslag is een periodieke toeslag als bedoeld in artikel 22a van het BBRA 1984.

Ambtsjubileum
Voor de schoonmaker van de RSO geldt, dat het aantal opgebouwde dienstjaren in de schoonmaakbranche meetelt bij de berekening van de datum van het ambtsjubileum of de diensttijdgratificatie bij de sector Rijk.

Reiskostenvergoeding
Kreeg de schoonmaker, voor overkomst naar de RSO, een van de CAO afwijkende reiskostenvergoeding? Was deze toegekend vóór 31 december 2007? Dan houdt de schoonmaker ook na de overkomst recht op die reiskostenvergoeding. De tegemoetkoming in de kosten van het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling wordt op deze reiskostenvergoeding in mindering gebracht.

Let op! Het recht op deze afwijkende reiskostenvergoeding vervalt op het moment dat de schoonmaker gebruik maakt van de mobiliteitskaart Rijk.

Eindejaarsuitkering

Voor schoonmakers geldt dat een deel van hun eindejaarsuitkering per maand wordt uitgekeerd.
6,5% van het genoten salaris wordt maandelijks uitbetaald. En een percentage van 2,2% wordt uitbetaald bij het salaris van november.

Opleiding en ontwikkeling

Medewerkers van de RSO worden in de gelegenheid gesteld om zich in hun vak te ontwikkelen. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld via cursussen over schoonmaken, sociale vaardigheden of via cursussen Nederlandse taal. De RSO neemt de voor de vereiste basis(vak)- en taalopleidingen gestelde kosten en tijd voor haar rekening en medewerkers behouden tijdens het volgen van opleidingen hun bezoldiging.

Bent u in dienst bij de RSO?

Bent u in dienst bij de RSO? Lees dan verder in de brochure Werken bij de Rijksschoonmaakorganisatie.

Wet- en regelgeving

BBRA, hoofdstuk VIa
BBRA 1984, bijlage C (geldend vanaf 1 juli 2017)
BBRA 1984, artikel 16
BBRA 1984, artikel 22a
BBRA 1984, artikel 25a
CAO in het Schoonmaak- en glazenwassersbedrijf
Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag
Circulaire wijziging financiële arbeidsvoorwaarden schoonmakers in dienst bij de Rijksschoonmaakorganisatie (met ingang van 1 januari 2018)