Regels voor werktijden

De afspraken over uw arbeidsduur en werktijden moeten voldoen aan de regels van de Arbeidstijdenwet en het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR). U moet zelf ook opletten dat u deze regels niet overtreedt.

De 4 belangrijkste regels in de Arbeidstijdenwet zijn:

  • U mag per dienst niet meer dan 12 uur werken.
  • U mag in een week niet meer dan 60 uur werken.
  • Bij inroostering in perioden van 4 weken mag u gemiddeld niet meer dan 55 uur per week werken.
  • Bij inroostering in perioden van 16 weken mag u gemiddeld niet meer dan 48 uur per week werken.

Deze regels zijn leidend tenzij daarvan wordt afgeweken in het ARAR of een soortgelijke regeling.

Meer informatie over de Arbeidstijdenwet en het ARAR vindt u bij wet- en regelgeving op de pagina Arbeidsduur en werktijden. Zie ook het Dossier Werktijden op Rijksoverheid.nl.

Uitzonderingen

Voor sommige categorieën medewerkers of beroepen is de Arbeidstijdenwet gedeeltelijk van toepassing. De arbeids- en rusttijden gelden bijvoorbeeld niet voor medewerkers van 18 jaar of ouder die inclusief de vakantie-uitkering met ingang van 1 janurari 2019 meer verdienen dan 62.850 euro per jaar (was in 2018: 61.350 euro). Werkt u in deeltijd? Dan geldt een evenredig lager bedrag.

Voor sommige categorieën medewerkers die meer verdienen dan het genoemde bedrag blijven toch de arbeids- en rusttijden uit de Arbeidstijdenwet van toepassing. Dat zijn onder andere:

  • medewerkers die in nachtdienst werken;
  • medewerkers die werk verrichten waaraan of waarmee ernstige gevaren voor de veiligheid of de gezondheid van personen zijn verbonden.

Regels voor pauzes en rusttijden

Ook voor het nemen van pauzes geldt een aantal regels. Als u minder dan 5,5 uur per dag werkt, heeft u geen wettelijk recht op pauze, al kunt u die vaak wel nemen in overleg met uw manager. Werkt u dagelijks langer dan 5,5 uur, dan heeft u een pauze van minimaal 30 minuten. U kunt deze pauze splitsen in 2 pauzes van 15 minuten. Bij een werkdag van meer dan 10 uur, pauzeert u minimaal 45 minuten. U kunt deze pauze splitsen in meerdere pauzes van ten minste 15 minuten. Pauze is geen werktijd. Naast regels voor pauze zijn er ook regels voor onafgebroken rusttijden per week of per 2 weken.

Beeldschermwerk

Doet u beeldschermwerk? Dan moet u elke paar uur uw werkzaamheden afwisselen met andersoortig werk. Is er geen ander werk voorhanden, dan kunt u een korte pauze nemen om het risico op RSI te verminderen. Dit valt onder werktijd.

Naleving

Naast uw werkgever bent u zelf ook verantwoordelijk voor het toezien op de naleving deze regels. U moet in ieder geval goed opletten dat u de regels voor bijvoorbeeld arbeidstijd en het nemen van pauzes niet overtreedt. Uw werkgever kan niet van u vragen om in strijd met de normen van de Arbeidstijdenwet te werken. Ook de ondernemingsraad van uw organisatie zal erop letten dat de normen in acht worden genomen.