Arbeidsduur aanpassen

U wilt graag tijdelijk of structureel uw arbeidsduur aanpassen? Dat kan, als er geen bezwaar is op grond van zwaarwegend dienstbelang.

Dien minimaal 2 maanden vóór de door u gewenste ingangsdatum een schriftelijk verzoek in bij uw werkgever. In dit verzoek geeft u het volgende aan:

 • Aanpassing arbeidsduur
  • de gewenste ingangsdatum;
  • het aantal uren dat u wilt werken per week;
  • eventueel de periode(n) waarvoor dat geldt.
 • Aanpassing werktijd
  • de gewenste ingangsdatum;
  • de gewenste verdeling van de uren over de week of een ander overeengekomen tijdvak.

Opeenvolgende arbeidsduurwijzigingen

In uw verzoek kunt u 1 of meerdere elkaar opvolgende arbeidsduurwijzigingen opgeven. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat u enkele maanden meer of minder uren wilt werken en daarna weer volgens uw gebruikelijke arbeidsduur wilt werken.

U kunt ook in uw verzoek 1 of meerdere elkaar opvolgende werktijdwijzigingen opgeven. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat u enkele maanden uw werktijd wilt verdelen over minder dagen in de week en daarna weer volgens uw gebruikelijke werktijd wilt werken.

Voorwaarden

U kunt maximaal 1 keer per jaar een verzoek indienen. Daarnaast moet u minimaal 6 maanden in dienst zijn op het moment dat de aanpassing op uw arbeidsduur ingaat. Bij onvoorziene omstandigheden kan van deze voorwaarden worden afgeweken. U wilt bijvoorbeeld:

 • uw arbeidsduur uitbreiden omdat uw partner werkloos is geworden;
 • minder uren werken omdat uw moeder hulpbehoevend is geworden;
 • uw werktijd anders indelen, vanwege het ophalen van uw kinderen van de kinderopvang.

Let op! Eindigt uw ouderschapsverlof tijdens de eerste 6 maanden van uw dienstverband? Dan kunt u wel uw werkgever verzoeken voor een periode uw arbeidstijdpatroon aan te passen.

Beslissing werkgever

Uw werkgever geeft uiterlijk 1 maand voor de door u gewenste ingangsdatum schriftelijk toestemming of wijst uw verzoek gemotiveerd af. Bij onvoorziene omstandigheden moet uw werkgever binnen 5 werkdagen beslissen op uw verzoek. Als uw werkgever niet op tijd reageert, geldt voor u automatisch de (tijdelijke) nieuwe arbeidsduur en/of werktijd.

Let op! Als u de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, kan uw werkgever uw verzoek weigeren zonder opgave van redenen.

Gaat het bij uw verzoek over de verdeling van de uren over een week? Dan kan uw werkgever de gewenste verdeling van de uren wijzigen. Uw werkgever moet in dat geval toetsen aan redelijkheid en billijkheid. Hierbij weegt hij af welk belang zwaarder weegt: dat van de organisatie of dat van u.

Verzoek geweigerd

Uw werkgever kan uw verzoek weigeren als de aanpassing van uw arbeidsduur en/of werktijd in strijd is met een ‘zwaarwegend dienstbelang’ en leidt tot ernstige problemen voor de organisatie.

Hiervan is in ieder geval sprake als de vermindering van uw arbeidsduur zou kunnen leiden tot ernstige problemen voor de:

 • bedrijfsvoering;
 • veiligheid;
 • werkroosters en bezetting.

Uw werkgever kan een uitbreiding van uw arbeidsduur weigeren als dit zou kunnen leiden tot ernstige financiële of organisatorische problemen. Er is bijvoorbeeld:

 • onvoldoende werk;
 • geen ruimte in de personeelsbegroting.

Bij een aanpassing van de werktijd kan uw werkgever uw verzoek weigeren, als deze wijziging zou kunnen leiden tot ernstige problemen voor de:

 • veiligheid;
 • werkroosters en bezetting;
 • financiën of organisatie.

Uw werkgever kan de gewenste verdeling van de uren wijzigen.

Bezwaar maken

Tegen een weigering kunt u bezwaar maken.

Aanvragen

Wilt u uw arbeidsduur aanpassen? Houd dan rekening met de mogelijke financiële gevolgen.

Let op! Het aantal uren dat u kunt werken is gebonden aan een maximum. Zie voor meer informatie het onderwerp Maximale arbeidsduur.