Strafontslag - situatie vóór 01-01-2020

Strafontslag is een disciplinaire straf die uw werkgever u kan opleggen als u zich schuldig maakt aan ernstig plichtsverzuim. Denk aan fraude, corruptie of het schenden van de geheimhoudingsplicht. Ook bij herhaaldelijke overtredingen die op zichzelf geen reden voor ontslag vormen, kan strafontslag het gevolg zijn.

Strafontslag is de zwaarste straf die de werkgever u kan opleggen. Of hij de straf daadwerkelijk oplegt, hangt af van de omstandigheden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u een fout begaat, waar u niets aan kunt doen.

Voorwaardelijke straf

De werkgever kan er ook voor kiezen om u een voorwaardelijk strafontslag op te leggen. Dit betekent dat hij het ontslag pas uitvoert als u zich binnen een bepaalde proeftijd (bijvoorbeeld 2 jaar) opnieuw schuldig maakt aan een soortgelijk of ander ernstig plichtsverzuim. U wordt dus niet direct ontslagen. Maar het voorwaardelijk strafontslag is wel degelijk een straf en een laatste waarschuwing.

Ontslagprocedure

Als uw werkgever vindt dat er voldoende reden is om u te ontslaan vanwege ernstig plichtsverzuim, krijgt u eerst de gelegenheid om u te verantwoorden. Uw werkgever bepaalt of dit schriftelijk of mondeling gebeurt. Van een gesprek wordt een verslag gemaakt. U wordt gevraagd dat verslag te ondertekenen. Uiteindelijk zal uw werkgever na beoordeling van alle feiten en uw verklaring besluiten of hij tot ontslag overgaat. Tijdens de ontslagprocedure kan de werkgever u schorsen.

Gevolgen van strafontslag

Het ontslag wordt verleend zonder de vermelding ‘eervol’ en er is geen opzegtermijn. Waarschijnlijk krijgt u geen werkloosheidsuitkering na het ontslag. Als u zich wilt verweren tegen het ontslag, kunt u bezwaar maken.

Meer informatie

Op integriteitoverheid.nl vindt u handreikingen voor onderzoek naar (mogelijk) plichtsverzuim en informatie over de afhandeling van geconstateerde integriteitsinbreuken.

Wet- en regelgeving

ARAR Artikel 80