Overlijden

Het overlijden van een dierbare of collega is een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen lijkt de wereld even stil te staan, er moet daarnaast ook veel geregeld worden. De werkgever betaalt tot en met de dag van overlijden van de werknemer de bezoldiging door. Daarna stopt de betaling van de bezoldiging.

Overlijdensuitkering

De echtgenoot of partner van de werknemer ontvangt een overlijdensuitkering van 3 maal de maandelijkse bezoldiging, inclusief de bijbehorende vakantie- en eindejaarsuitkering. Deze uitkering is onbelast.

Is de bezoldiging van de werknemer voor een gedeelte verminderd? Dan is het uitgangspunt van de overlijdensuitkering de onverminderde bezoldiging. Daarvan is het gedeelte waarmee de bezoldiging is verminderd belast.

Voorbeeld
Een werknemer heeft vanwege ziekte in zijn tweede ziektejaar nog aanspraak op 70% van zijn bezoldiging. Bij overlijden is de overlijdensuitkering 3 maal de maandelijkse bezoldiging, inclusief de bijbehorende vakantie- en eindejaarsuitkering. Het uitgangspunt hierbij is de onverminderde bezoldiging, waarvan 70% onbelast mag worden uitbetaald.

Geen weduwe, weduwnaar of partner?

Is er geen weduwe, weduwnaar of partner? Dan gaat de overlijdensuitkering naar de minderjarige (pleeg)kinderen. Had de overledene geen kinderen, dan gaat de uitkering naar andere mensen die van het salaris van de overledene afhankelijk zijn. Zijn die er ook niet? Dan kan (een deel van) de uitkering eventueel worden gebruikt om de kosten van de laatste ziekte en de uitvaart te betalen, als daarvoor onvoldoende middelen zijn.

Een notaris kan op verzoek in zo'n situatie een lijst van activa en passiva afgeven, op verzoek van degene die belast is met de afwikkeling van de nalatenschap. Als uit die lijst kan worden opgemaakt dat er uitkeringen zijn gedaan ter dekking van de kosten van de laatste ziekte of de uitvaart, worden die uitkeringen eerst op de gemaakte kosten in mindering gebracht. Voor het overblijvende deel van de kosten kan de werkgever een overlijdensuitkering geven. Deze uitkering bedraagt ten hoogste het bedrag dat aan een weduwe of weduwnaar kan worden uitgekeerd.

Eventuele voorschotten op het salaris, levenslooptegoed en vakantie- en IKAP-aanspraken worden verrekend met de overlijdensuitkering.

Let op! Uw echtgenoot heeft geen recht op een overlijdensuitkering als u duurzaam gescheiden leefde.

Dienstongeval en beroepsziekte

Is de werknemer overleden door een dienstongeval? Of heeft de werknemer door het verrichten van zijn werk een beroepsziekte opgelopen? Dan wordt aan de nabestaande(n) die nabestaandenpensioen ontvangen een aanvullende uitkering toegekend.

Vermissing

Als een ambtenaar wordt vermist en naar alle waarschijnlijkheid is overleden, bijvoorbeeld bij een vliegtuigongeluk zonder overlevenden, gelden dezelfde regels als bij een overlijden. Zie voor meer informatie het onderwerp vermissing.

Wet- en regelgeving

Algemene Nabestaandenwet 
ARAR Artikel 102
ARAR Artikel 102b
IKAP-regeling rijkspersoneel 
Levensloopregeling rijkspersoneel
Spaarloonregeling rijkspersoneel