Ontslag vanwege verstoorde arbeidsrelatie

Is er sprake van een arbeidsconflict of een probleemsituatie waarin eigenlijk alleen ontslag een oplossing kan bieden? Dan spreken we van ontslag wegens verstoorde arbeidsrelatie (ook wel incompabilité des humeurs, botsende karakters, genoemd).

Deze ontslaggrond kan alleen gebruikt worden als alle andere ontslaggronden niet toepasbaar zijn. Alleen vaste aanstellingen kunnen op deze ontslaggrond beëindigd worden.

Initiatief voor ontslag

Uw manager kan eenzijdig besluiten u te ontslaan op grond van een verstoorde arbeidsrelatie. Uw manager moet wel onderbouwen dat er sprake is van ernstig verstoorde arbeidsverhoudingen, zodat verdere samenwerking niet meer mogelijk is.

U kunt ook zelf een verzoek indienen om uw dienstverband op deze ontslaggrond te beëindigen. Maar uw manager kan het verzoek afwijzen. Het ligt dan meer voor de hand om zelf ontslag te nemen.

Heeft u beiden alles in het werk gesteld om de arbeidsrelatie te herstellen? En komt u tot de conclusie dat beëindiging van de arbeidsrelatie de beste optie is. U maakt hierover samen afspraken. Bent u het niet eens met het ontslag, dan kunt u tegen het ontslagbesluit bezwaar maken.

Ontslagvergoeding

Wordt u ontslagen op grond van een verstoorde arbeidsrelatie? Dan heeft u recht op een ontslaguitkering. Is de verstoorde arbeidsrelatie vooral aan uw werkgever te wijten? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een extra ontslagvergoeding.

Wet- en regelgeving

ARAR Artikel 99
Werkloosheidswet
Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector rijk (BWWW)
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector