Gevolgen ontslag

Denk aan de volgende mogelijke gevolgen bij het afwikkelen van uw ontslag:

 • Uw vakantie-uren: vergoeding daarvoor ontvangen of betalen?
 • Compensatie-uren worden niet uitbetaald. Alleen bij overlijden wordt het eventuele tegoed aan compensatie-uren aan uw erven uitbetaald.
 • Vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering:

  deze uitkeringen krijgt u uitbetaald bij de eindafrekening, over het aantal maanden dat u dit heeft opgebouwd. Als het ontslag vóór de maandafsluiting van de ontslagmaand verwerkt is, vindt de eindafrekening plaats in de maand waarin het ontslag valt. Is dit niet het geval, dan volgt de eindafrekening in de daarop volgende maand.

Let op! Gaat u met uw eigen vervoermiddel naar uw werk? Dan wordt de eindejaarsuitkering automatisch gebruikt voor een aanvullende belastingvrije vergoeding voor het woon-werkverkeer, tenzij u aangeeft dat u dat niet wilt.

 • IKAP: Als u hiervan gebruikmaakt, stelt uw werkgever de geldwaarde vast van de van toepassing zijnde IKAP onderdelen en verrekent deze.
 • Ouderschapsverlof:
  Heeft u ouderschapsverlof of gaat u met ontslag binnen een jaar na afloop van het ouderschapsverlof? Dan betaalt u in sommige gevallen de bezoldiging over de genoten verlofuren terug.
 • Studiefaciliteiten: Gaat u tijdens uw studie of binnen 3 jaar na afloop van uw studie met ontslag? Dan moet u in sommige gevallen de vergoeding van studiekosten terugbetalen.
 • Verhuiskostenvergoeding: gaat u met ontslag binnen 2 jaar nadat u een verhuiskostenvergoeding heeft ontvangen in verband met uw indiensttreding? Dan betaalt u deze vergoeding terug.
 • Levensloopregeling: uw levenslooptegoed blijft bij de levensloopinstelling staan. Vraagt u ontslag vanwege het bereiken van de AOW-leeftijd? Dan wordt het levenslooptegoed aan u uitbetaald.
 • Spullen van uw werkgever levert u in, zoals een toegangspas, laptop, mobiele telefoon, openbaar vervoerkaart, dienstkleding en dienstauto.
 • Als u in een dienstwoning woont, verlaat u deze.

Let op!

 • Als u deelneemt aan een collectieve verzekering, bijvoorbeeld voor ziektekosten, kunt u meestal na uw ontslag deze verzekering niet meer laten doorlopen.
 • Gaat u naar een werkgever die niet bij het ABP is aangesloten? Denk dan aan de waardeoverdracht van uw pensioen.