Ziektekosten - situatie vóór 01-01-2020

Heeft u ziektekosten die niet door uw verzekering worden vergoed? Dan kunt u in sommige situaties van uw werkgever een vergoeding of tegemoetkoming in deze kosten krijgen.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Ziekte brengt meestal kosten met zich mee. Veel van die kosten kunnen worden vergoed door de Zorgverzekeringswet. Dat betreft dan de zogeheten ‘directe ziektekosten’ voor bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuisopname en medicijnen. Niet alle kosten worden door de Zorgverzekeringwet vergoed. Ook kan er sprake zijn van ‘indirecte ziektekosten’.

Directe ziektekosten

Directe ziektekosten kunnen geheel of gedeeltelijk worden vergoed door de Zorgverzekeringswet. Die wet kent een verplichte basisverzekering voor de meest voorkomende directe ziektekosten. Ziektekosten die niet door de basisverzekering worden vergoed, kunt u aanvullend verzekeren. Maar ook uw aanvullende verzekering vergoedt niet altijd alle kosten.

Kosten door beroepsziekte of dienstongeval

Voor de niet verzekerde kosten betaalt u zelf de rekening. Hierop geldt één uitzondering: als uw ziektekosten verband houden met een beroepsziekte of dienstongeval komt u in aanmerking voor vergoeding van ‘relevante en noodzakelijk gemaakte kosten’ die niet door de verzekering worden gedekt.

Indirecte ziektekosten

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij u als gevolg van ziekte van uzelf of van gezinsleden, zodanige kosten heeft dat uw financiële draagkracht niet toereikend is om die kosten te dragen. Het gaat daarbij dan niet om de directe ziektekosten, zoals de kosten voor de huisarts, ziekenhuisopname en medicijnen, maar om indirecte ziektekosten. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van stoffering en vloerbedekking in uw woning in verband met een longaandoening.

Dergelijke kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking op grond van de Zorgverzekeringswet. Uw werkgever kan u mogelijk tegemoetkomen in die kosten, voor zover u die kosten niet kunt betalen en er geen andere voorzieningen bestaan waarop u een beroep kunt doen.

Sociaal fonds

Voor hulp bij financiële en gezondheidsproblemen kunt u soms ook een beroep doen op een sociaal fonds.

Wet- en regelgeving

ARAR Artikel 47
ARAR Artikel 48
Circulaire: Nadere voorschriften voor de uitvoering van kosten verband houdende met ziekte, 1980
Besluit zorgverzekering
Regeling zorgverzekering
Zorgverzekeringswet