Toelage voor bezwarende omstandigheden - situatie vóór 01-01-2020

Heeft u een functie waarin u regelmatig onder vuile of onaangename omstandigheden uw werk moet doen? Dan komt u in aanmerking voor een toelage voor bezwarende (werk)omstandigheden.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

U werkt onder bezwarende omstandigheden, als u:

  • met gevaarlijke materialen omgaat;
  • bij zeer lage of hoge temperatuur werkt;
  • beschermende kleding draagt die de ademhaling bemoeilijkt;
  • in een erg lawaaierige omgeving werkt;
  • een verhoogd risico op invaliditeit kunt lopen.

Lijst met functies

Uw werkgever zal al het mogelijke doen om bezwarende werkomstandigheden te vermijden, maar dat lukt niet altijd. Als u een functie vervult waarin deze omstandigheden regelmatig voorkomen, heeft u recht op een toelage.

Uw werkgever stelt jaarlijks een lijst met zulke functies op. Op deze lijst staat ook in welke mate in uw functie sprake is van bezwarende omstandigheden. Staat uw functie niet op de lijst en werkt u zo nu en dan onder bezwarende omstandigheden? Dan kan uw werkgever besluiten u een vergoeding toe te kennen.

Hoogte toelage

De hoogte van de toelage is afhankelijk van:

  • de frequentie van het werken onder bezwarende omstandigheden: nu en dan, regelmatig of voortdurend;
  • eventuele gelijktijdige samenloop van meerdere typen van bezwarende omstandigheden.

De toelage is een percentage van het maximumsalaris van salarisschaal 7. In onderstaande tabel staan de percentages die voor de toelage gelden. De term 'type' slaat op het aantal typen bezwarende omstandigheden dat zich tegelijkertijd voordoet.

frequentie nu en dan regelmatig voortdurend
1 type 1% 1%

2%

2 typen 1% 2% 3%
3 typen 2% 3% 3%

Als u in deeltijd werkt, wordt de toelage naar evenredigheid van uw arbeidsduur berekend.

Voorbeeld
U werkt voortdurend bij zeer lage temperaturen. Soms is het noodzakelijk dat u beschermende kleding draagt die uw ademhaling bemoeilijkt. U werkt 32 uur per week.

U komt in aanmerking voor een maandelijkse toelage van 2% van het maximumsalaris van schaal 7 ('voortdurend' 1 type en 'nu en dan' 2 typen). Omdat u in deeltijd werkt, wordt de toelage vermenigvuldigd met uw arbeidsduurfactor: 32/36.

Let op! De toelage telt mee voor uw pensioenopbouw.

Wet- en regelgeving

Arbeidsomstandighedenwet
BBRA 1984 Artikel 17b