Hoogte bedrag ambtsjubileum- of diensttijdgratificatie

Het bedrag van uw ambtsjubileum- of diensttijdgratificatie is afhankelijk van meerdere factoren, zoals uw salaris, arbeidsduur, toe(s)lagen en arbeidsverleden. Deze factoren bepalen samen de ‘berekeningsgrondslag’ voor uw gratificatie.

De berekeningsgrondslag bestaat uit:

  • uw bruto maandelijks salaris op de dag van uw ambtsjubileum.
    Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met de ‘gewogen gemiddelde arbeidsduurfactor’ van de 5 jaren voorafgaand aan uw jubileumdatum. Het gaat daarbij om de tijd die betrekking heeft op uw diensttijd bij de sector Rijk. Heeft u bijvoorbeeld 3 van de 5 jaar bij de sector Rijk gewerkt, dan tellen alleen die 3 jaar mee om de gewogen gemiddelde arbeidsduurfactor te berekenen. De uitkomst hiervan wordt vermeerderd met de daarbij behorende maandelijkse aanspraak op:
  • een aantal toelagen en de periodieke toeslag, vermeerderd met de daarbij behorende maandelijkse aanspraak op vakantie-uitkering.

Variabele toelagen

Bestaat (een deel van) de berekeningsgrondslag uit variabele toelagen? Dan wordt uitgegaan van het gemiddelde maandelijkse bedrag aan toelagen over de laatste 3 kalendermaanden vóór uw jubileumdatum.

Voorbeeld
U viert dit jaar uw 40-jarig ambtsjubileum. Van de laatste 5 jaar heeft u 3 jaar bij de sector Rijk gewerkt. De eerste 2 jaar daarvan was uw arbeidsduur 36 uur per week met een salaris van 3000 euro, het laatste jaar werkte u 18 uur per week met een salaris van 1500 euro (18/36 x 3000). Uw gewogen gemiddelde arbeidsduurfactor is dus (36 + 36 + 18 = 90/3 =) 30 uur per week.

De berekeningsgrondslag van uw gratificatie volgens dit voorbeeld is:

30/36 x 3.000 euro = 2.500
+ 8% van 2.500 euro (vakantie-uitkering) = 200
+ 8,3% van 2.500 euro (eindejaarsuitkering) = 207,50
2.907,50 euro

Dit bedrag kan nog worden verhoogd met eventuele toelagen en periodieke toeslagen (vermeerderd met de daarbij behorende vakantie-uitkering).

Let op! Volgens de fiscale voorschriften mag het nettobedrag van uw gratificatie bij 25, 40 of 50 dienstjaren niet meer dan 100% van het salaris op de dag van het jubileum zijn. In het voorbeeld dus 1.744,50 euro. Het verschil tussen 2907,50 euro en 1744,50 euro (= 1163 euro) is dus belast.

Let op! Krijgt u op de dag van uw ambtsjubileum vanwege ziekte, ouderschapsverlof, PAS-deelname of demotie niet uw volledige bezoldiging uitbetaald? Dan heeft dit geen gevolgen voor de berekeningsgrondslag voor uw gratificatie. In deze situaties wijzigt uw arbeidsduur namelijk niet.

Jubileumgratificatie

  • Bij een 12,5-jarig jubileum bedraagt de gratificatie 25% van de berekeningsgrondslag (afgerond op een veelvoud van 2,50 euro). Volgens het voorbeeld hierboven ontvangt u dus 25% van 2.907,50 euro = 726,88 euro. Dit bedrag wordt afgerond op 727,50 euro.
  • Bij een 25-jarig jubileum bedraagt de gratificatie 70% van de berekeningsgrondslag (afgerond op een veelvoud van 2,50 euro). Volgens het voorbeeld hierboven ontvangt u dus 70% van 2.907,50 euro = 2.035,25 euro. Dit bedrag wordt afgerond op 2.037,50 euro.
  • Bij een 40- of 50-jarig jubileum bedraagt de gratificatie 100% van de berekeningsgrondslag (afgerond op een veelvoud van 2,50 euro). Volgens het voorbeeld hierboven ontvangt u dus 2.907,50 euro.

Diensttijdgratificatie

De diensttijdgratificatie bedraagt een evenredig deel van de ambtsjubileumgratificatie die u binnen 5 jaar zou ontvangen. Heeft u bijvoorbeeld op de ontslagdatum 38 dienstjaren? Dan is de diensttijdgratificatie 38/40 van de ambtsjubileumgratificatie bij 40 dienstjaren.

Gedeeltelijk ontslag wegens ziekte

Wordt u voor een deel van uw arbeidsduur ontslagen wegens ziekte en voldoet u aan de voorwaarden voor een diensttijdgratificatie? Dan zal de diensttijdgratificatie uitsluitend worden berekend over het gedeelte waarvoor u bent ontslagen. De uren waarvoor u geen ontslag heeft gekregen, tellen volledig mee bij de berekening van een eventuele toekomstige ambtsjubileumgratificatie.

Voorbeeld
Na 36 dienstjaren bent u vanwege ziekte ontslagen voor 18 uur per week. U verdiende op dat moment 3.200 euro, inclusief eindejaarsuitkering en vakantie-uitkering. U krijgt dan een bruto diensttijdgratificatie van 36/40 van 1.600 euro = 1.440 euro.

U blijft dus voor 18 uur per week werkzaam. Na 4 jaar heeft u dan recht op een netto ambtsjubileumgratificatie van 1.600 euro bij het bereiken van uw 40-jarige ambtsjubileum.

Diensttijdgratificatie bij reorganisatieontslag

Heeft u bij een reorganisatieontslag een diensttijdgratificatie ontvangen en bent u daarna opnieuw in dienst getreden bij een werkgever in de sector Rijk? Dan wordt de diensttijdgratificatie in mindering gebracht op een eventuele toekomstige ambtsjubileumgratificatie.

De hoogte van het te verrekenen bedrag hangt af van de omvang van uw huidige aanstelling. Als u fulltime werkt, wordt het volledige bedrag van uw diensttijdgratificatie in mindering gebracht op uw ambtsjubileumgratificatie. Dat kan betekenen dat u niets overhoudt. Als u vanwege reorganisatie uit een fulltime baan bent ontslagen en daarna voor 50% gaat werken, wordt de helft van het bedrag van uw diensttijdgratificatie verrekend.

Voorbeeld
Na 36 dienstjaren bent u vanwege een reorganisatie ontslagen. U verdiende op dat moment 3.200 euro, inclusief eindejaarsuitkering en vakantie-uitkering. U krijgt dan een diensttijdgratificatie van 36/40 van 3.200 euro = 2.880 euro.

Na 2 jaar komt u opnieuw in dienst bij de sector Rijk, in een andere functie voor 18 uur per week (50%). Na 4 jaar heeft u dan recht op 1.600 euro bij het bereiken van uw 40-jarige ambtsjubileum. Hier moet u echter de helft van uw diensttijdgratificatie aftrekken: 50% x 2.880 euro = 1.440 euro. Uw ambtsjubileumuitkering bedraagt dan 1.600 euro - 1.440 euro = 160 euro.

Combinatie met vergelijkbare beloningen

Heeft u voor uw dienstvervulling bij de overheid al een vergelijkbare gratificatie of uitkering gekregen? Dan heeft u geen recht op ambtsjubileumgratificatie.