Vakantie-uitkering - situatie vóór 01-01-2020

Uw vakantie-uitkering is 8% van de door u ontvangen bezoldiging.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Voor de vakantie-uitkering geldt een minimum bedrag per maand bij een arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week:

per 1-7-2018

172,07 euro

per 1-1-2017 167,06 euro
per 1-1-2016 164,75 euro
per 1-9-2015 159,95 euro
per 1-1-2015 157,98 euro

Op uw salarisstrook kunt u zien hoe hoog uw vakantie-uitkering is. U ontvangt de vakantie-uitkering eenmaal per jaar in de maand mei.

Berekening vakantie-uitkering

Uw vakantie-uitkering wordt berekend over de bezoldiging die u heeft ontvangen in een tijdvak van 12 maanden. Dit tijdvak loopt van de maand juni van het voorafgaande jaar tot en met mei van het huidige jaar. Vergoedingen voor overwerk en de eindejaarsuitkering tellen niet mee in de berekening van uw vakantie-uitkering.

Bij de berekening van de hoogte van eventuele sociale zekerheidsuitkeringen en pensioenopbouw, wordt rekening gehouden met 8% vakantie-uitkering.

Bij uitdiensttreding of ontslag ontvangt u de vakantie-uitkering die u tot dat moment heeft opgebouwd. Dit bedrag wordt bij de eindafrekening uitbetaald. Als uitdiensttreding vóór de maandafsluiting van de ontslagmaand verwerkt is, vindt de eindafrekening plaats in de maand waarin het ontslag valt. Is dit niet het geval, dan volgt de eindafrekening in de daarop volgende maand.

In een aantal situaties kan uw vakantie-uitkering lager uitpakken.

Besteding vakantie-uitkering

U kunt uw vakantie-uitkering besteden aan de vakantie, maar ook voor een ander doel inzetten. Zo kunt u (een deel van) uw vakantie-uitkering gebruiken voor aankoop van een fiets voor uw woon-werkverkeer, door middel van deelname aan IKAP. Dit levert u belastingvoordeel op.

Voorschot aanvragen

Het is mogelijk om een voorschot aan te vragen op uw tot nu toe opgebouwde vakantie-uitkering.

U kunt geen voorschot krijgen voor dat deel van de vakantie-uitkering dat door u is ingezet ten behoeve van IKAP of levenslooptegoed. U kunt ook geen voorschot krijgen voor dat deel van de vakantie-uitkering waarop derden aanspraak kunnen maken, bijvoorbeeld in geval van loonbeslag.

Wet- en regelgeving