Salarisbetaling aan derden

Uw werkgever kan (een deel van) uw salaris uitbetalen aan iemand anders. Dit kan gebeuren op uw verzoek, maar ook zonder dat u daarom heeft verzocht.

Andere begunstigde op uw verzoek

In de volgende situaties kan uw werkgever een deel van uw salaris op uw verzoek uitbetalen aan een andere begunstigde:

  • U maakt gebruik van de overgangsregeling levensloopregeling en u wilt een deel van uw salaris laten overmaken aan de levensloopinstelling van uw keuze.
  • U wilt doneren aan het sociaal fonds of het lidmaatschap betalen van de personeelsvereniging. Uw werkgever houdt maandelijks een bedrag in van uw salaris en maakt dit bedrag over aan de stichting of vereniging.
  • U bent lid van een vakbond en u wilt de contributie met uw salaris verrekenen. Uw werkgever houdt de contributie in van uw salaris en maakt op uw verzoek het bedrag over aan de vakbond.

Uw werkgever past bij uitbetaling aan een andere partij altijd eerst een aantal inhoudingen toe op uw bruto salaris vanwege pensioen, werknemersverzekeringen en belasting

Andere begunstigde zonder verzoek

Uw werkgever kan ook (een deel van) uw geldelijke aanspraken aan een andere begunstigde uitbetalen zonder dat u hierom heeft verzocht. Dit komt bijvoorbeeld voor in een van de volgende situaties:

  • U heeft schulden en er is beslag op uw bezoldiging gelegd. Uw werkgever moet een deel van uw salaris aan een gerechtsdeurwaarder of aan de Belastingdienst overmaken.
  • U bent bij wijze van ordemaatregel geschorst. Als de schorsing niet in het dienstbelang plaatsvindt, kan uw werkgever besluiten (een deel van) uw bezoldiging in te houden. Er zijn omstandigheden denkbaar waarin uw werkgever de inhouding beperkt of helemaal niet toepast. Bijvoorbeeld als er anderen, zoals een partner of kinderen, van uw bezoldiging afhankelijk zijn. Uw werkgever kan dan besluiten om (een deel van) uw bezoldiging rechtstreeks over te maken aan degenen die van u afhankelijk zijn.

Wet- en regelgeving

Ambtenarenwet Artikel 116 en volgende
ARAR Artikel 92
Levensloopregeling rijkspersoneel