Inkomen bij arbeidsongeschiktheid - situatie vóór 01-01-2020

Bent u door ziekte arbeidsongeschikt geraakt? Dan heeft dit de eerste 52 weken van uw arbeidsongeschiktheid geen gevolgen voor uw salaris. U behoudt uw aanspraak op uw bezoldiging alsof u niet arbeidsongeschikt bent. Eventuele onkostenvergoedingen worden wel (direct of na verloop van tijd) stopgezet.

Per 1 januari 2020 geldt de nieuwe CAO Rijk. De inhoud van deze pagina is vanaf dan niet meer van toepassing. Op verzoek van de vakbonden kunt u deze pagina nog tot 1 januari 2021 raadplegen. Actuele informatie vindt u bij ‘Zie ook’ onderaan deze pagina.

Doorbetaling bezoldiging

Uw werkgever betaalt uw bezoldiging gedurende de eerste 52 weken van uw arbeidsongeschiktheid volledig door. Als u daarna niet kunt werken en er is geen sprake van een beroepsincident, krijgt u na die eerste 52 weken 70% van uw bezoldiging. Zie voor meer informatie Doorbetaling bezoldiging en WIA-uitkering.

In sommige situaties kan uw werkgever een Ziektewet-uitkering aanvragen bij het UWV om de loonkosten te compenseren. Dit wordt ook wel de vangnetregeling genoemd.

WIA-uitkering

Na ongeveer 90 weken arbeidsongeschiktheid wordt door het UWV beoordeeld of u in aanmerking komt voor een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

ABP Arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP)

Als u arbeidsongeschikt bent heeft u mogelijk recht op het ABP arbeidsongeschiktheidspensioen (AAOP). Dit pensioen bestaat uit een mogelijke maandelijkse uitkering en een aanvulling op uw pensioenopbouw.

Herplaatsing in andere functie

Bent u arbeidsongeschikt door ziekte en heeft u een andere passende functie met een lagere schaal geaccepteerd? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een aanvullende uitkering.

Inkomen vanaf AOW-leeftijd

Bent u door ziekte arbeidsongeschikt en bereikt u uw AOW-leeftijd? Dan gelden er vanaf dat moment andere regels.

Ziekte en zwangerschap

Bij ziekte en zwangerschap gelden specifieke regels.

Recht op bezoldiging na einde dienstverband

Bent u op de datum van uw ontslag arbeidsongeschikt door ziekte of wordt u binnen 4 weken daarna ziek? Dan heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op bezoldiging na het einde van uw dienstverband.

Einde doorbetaling bezoldiging

Uw recht op bezoldiging bij arbeidsongeschiktheid door ziekte eindigt in elk geval:

  • zodra u in verband met uw arbeidsongeschiktheid definitief bent herplaatst;
  • op de dag dat uw dienstverband is geëindigd of beëindigd;
  • op de dag na uw overlijden.

Let op! Als u vanwege uw arbeidsongeschiktheid door ziekte ook voor een andere uitkering in aanmerking komt (of zou kunnen komen), dan wordt die uitkering in mindering gebracht op de doorbetaling van uw bezoldiging. Dit geldt voor uitkeringen op grond van:

  • de Ziektewet;
  • de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);
  • de Werkloosheidswet (WW);
  • een arbeidsongeschiktheidspensioen van het ABP;
  • een bovenwettelijke WW-uitkering;
  • een vergelijkbare uitkering.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over financiële en/of fiscale gevolgen bij arbeidsongeschiktheid door ziekte? Dan kunt u contact opnemen met de helpdesk Financiële Rechtspositie van UBR|EC O&P.

Wet- en regelgeving