IKAP-doelen

De doelen in IKAP kunnen u belastingvoordeel opleveren. Hieronder staan de mogelijkheden en de bijbehorende voorwaarden.

Minder werken (extra vrije tijd)

Met toestemming van uw werkgever kunt u jaarlijks extra vrije tijd bijkopen. Voor 1 uur extra vrije tijd betaalt u het bedrag dat overeenkomt met uw salaris per uur. U kunt uw vakantie-uitkering niet gebruiken voor het kopen van extra vrije tijd. Via IKAP kunt u maximaal 80 uur op jaarbasis minder werken. Als u parttime werkt, dan geldt een evenredig lager aantal uren. Werkt u meer dan 36 uur per week? Dan moet u uw arbeidsduur eerst terugbrengen tot 36 uur, anders kunt u geen extra vrije tijd kopen.
Uw werkgever kan uw aanvraag weigeren bij bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld bij de herbezetting van de uren of bij het inroosteren.

Fiets, fietsaccessoires en fietsverzekering

U kunt maximaal 750 euro inzetten als u in het lopende kalenderjaar en in de daaraan voorafgaande 2 kalenderjaren IKAP niet voor de aanschaf van een fiets heeft gebruikt. Dit is niet mogelijk als uw werkgever voor woon-werkverkeer aan u een fiets heeft verstrekt of ter beschikking heeft gesteld in dezelfde periode. U gebruikt de fiets op meer dan de helft van uw werkdagen voor woon-werkverkeer. De IKAP-aanvraag voor het doel fiets moet in hetzelfde kalenderjaar plaatsvinden als de aanschaf van de fiets.

Binnen het bedrag van 750 euro kunt u bij de aanschaf van een fiets ook fietsaccessoires en eventuele bezorg- en servicekosten inzetten. Een fietsaccessoire is een accessoire die is gekoppeld aan de fiets of wordt gebruikt tijdens het fietsen. Denk aan een slot, fietscomputer, tassenhouder of regenpak. Over eventuele meerkosten (boven 750 euro) krijgt u geen belastingvrije vergoeding.

U kunt een belastingvrije vergoeding krijgen voor de fietsverzekering van een in dit jaar gekochte IKAP-fiets. Er geldt hierbij geen maximumbedrag. Voorwaarde is dat u de verzekering gelijktijdige met de fiets in IKAP inzet. Ook moet uit de bewijsstukken blijken dat u voor het ingezette bedrag een fietsverzekering heeft afgesloten. U mag maximaal 1 keer in de 3 jaar het volledige premiebedrag van de fietsverzekering inzetten. Het is niet mogelijk de fietsverzekering later dan de fiets in te zetten.

Voorbeeld
In oktober 2017 koopt u een fiets van € 650,- en accessoires van € 200,- en u sluit gelijktijdig een verzekering van € 180,- af. De aanschafprijs van de fiets en fietsaccessoires is in totaal € 850,-. U kunt echter maximaal 750 euro inzetten via IKAP voor de fiets inclusief fietsaccessoires.Voor de fietsverzekering geldt geen maximumbedrag. Het bedrag waarover u een belastingvrije vergoeding krijgt, is dus: 750 + 180 = 930 euro.

In dit voorbeeld kunt in de kalenderjaren 2018 en 2019 geen fiets, fietsaccessoires of fietsverzekering onder IKAP brengen, maar vanaf januari 2020 weer wel.

De belastingvrije vergoeding geldt alleen voor de trapfiets en fiets met elektrische trapondersteuning. Voor high speed e-bikes (speed pedelecs) waarmee snelheden van 45 kilometer per uur kunnen worden bereikt, kunt u dus geen belastingvrije vergoeding krijgen.

Moet u voor een op een fiets lijkend voertuig, een aansprakelijkheidsverzekering op grond van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen afsluiten en is dus het ‘verzekeringsplaatje’ verplicht? Dan kunt u voor het voertuig, accessoires en verzekering geen belastingvrije vergoeding krijgen.

Uitbetaling uren

Kiest u niet voor het ruilen van doelen maar voor het uitbetalen van bovenwettelijke vakantie-uren, meer gewerkte uren of restant vakantie-uren uit 2015? Dan kunt u in de IKAP-module het doel Salaris kiezen. Aan het inzetten van deze uren zijn voorwaarden verbonden. Zie IKAP-bronnen voor meer informatie.

Inrichten telewerkruimte

U kunt maximaal 1.815 euro eenmaal per 5 kalenderjaren inzetten (onbelast maximumbedrag). U kunt dit bedrag gebruiken voor de meubilering en stoffering van de werkruimte, maar niet voor de aanschaf van een computer of randapparatuur. De werkruimte moet voldoen aan de arbo-eisen. U werkt minimaal een dag per week thuis en heeft hiervoor een telewerkovereenkomst getekend.

Vakliteratuur

U kunt IKAP-bronnen inzetten voor de voor uw rekening blijvende kosten van alle literatuur, vakbladen en tijdschriften die gewoonlijk in uw beroepsgroep worden gebruikt.

Studie en/of opleiding voor beroep

U kunt IKAP-bronnen inzetten voor de voor uw rekening blijvende kosten voor studie en/of opleiding. Dit is alleen mogelijk in het jaar waarin u deze kosten betaalt. Het betreft een studie en/of opleiding die is gericht op het uitoefenen van een (toekomstig) beroep of het op peil houden van uw vakkennis.

Openbaar vervoerbewijzen

Voor uw woon-werkverkeer per openbaar vervoer kunt u de Mobiliteitskaart Rijksoverheid aanvragen. Bij het aanvragen van de kaart kunt u ook aangeven of u de kaart voor uw woon-werkverkeer met de trein wil laten opwaarderen van 2e naar 1e klas. De kosten daarvoor zijn voor uw eigen rekening. U kunt hiervoor via IKAP een fiscaal voordeel genieten.

Vakbondscontributie

U kunt IKAP-bronnen inzetten voor de door u in het betreffende kalnderjaar betaalde vakbondscontributie. Dit is ook mogelijk als deze via uw werkgever door een inhouding op uw salaris wordt betaald.

Bedrijfsfitness

Via IKAP kunt u een belastingvrije vergoeding krijgen van de voor uw rekening blijvende kosten van bedrijfsfitness. Er zijn 3 opties:

  1. Op de werkplek of een vaste locatie die uw werkgever aanwijst;
  2. In een fitnesscentrum dat uw werkgever voor alle werknemers binnen een onderdeel bepaalt;
  3. In alle vestigingen van een fitnesscentrum waarmee de werkgever een overeenkomst sluit.

Let op! U kunt alleen de kosten die u zelf maakt voor fitness inzetten. Heeft u een gezinssabonnement? Vraag uw sportclub om een gespecificeerde factuur waarop het bedrag voor u alleen vermeld staat.

U kunt alleen het bedrag inzetten dat u dit jaar betaalt. Het maakt daarbij niet uit dat uw contract volgend jaar doorloopt. Een contractverlenging kunt u later in het jaar inzetten door het bedrag in het IKAP-formulier op te hogen. Uiteraard moet u wel aan de voorwaarden hiervoor voldoen.

Voorbeelden:
U sluit op 1 oktober een contract af voor een half jaar. Betaalt u dit bedrag in één keer? Dan kunt u het hele bedrag dit jaar inzetten. Het volgende jaar verlengt u uw contract met een half jaar van 1 april tot 1 oktober. In april zet u dit bedrag in. In oktober verlengt u uw contract weer en betaalt het volledige bedrag tot april van het daaropvolgende jaar. U kunt vult dan nogmaals het IKAP-formulier in waarbij u het eerder ingezette bedrag ophoogt met het bedrag van de 2e contractverlenging.
Betaalt u uw fitness per maand? Dan kunt u alleen die maandelijkse bedragen inzetten die binnen het jaar van de aanvraag vallen.

Aanvullende belastingvrije vergoeding woon-werkverkeer

In de maand november wordt de eindejaarsuitkering automatisch ingezet als bron voor een aanvullende belastingvrije vergoeding voor (een deel van) het woon-werkverkeer. Ook (een deel van) het salaris kan daarvoor worden gebruikt.

De hoge kilometervergoeding voor het woon-werkverkeer bedraagt 0,19 euro per kilometer. Dit is gelijk aan de fiscaal maximaal onbelast te betalen vergoeding. Daarom kunt u alleen aanspraak maken op een aanvullende vergoeding als u de lage kilometervergoeding krijgt van 0,06 euro per kilometer en voor de kilometers waarvoor u niet de gebruikelijke vergoeding krijgt. Ook wordt rekening gehouden met eventueel toegekende hoge kilometervergoeding voor dienstreizen. Een rekenvoorbeeld vindt u onder Woon-werkverkeer.

Bij ontslag wordt de aanvullende vergoeding woon-werkverkeer automatisch uitbetaald. Hierbij wordt het tot dat moment opgebouwde deel van de eindejaarsuitkering (en eventueel salaris) ingezet als bron(nen).