Gevolgen IKAP

Wilt u gebruikmaken van IKAP? Houd dan rekening met de volgende, mogelijke gevolgen.

Gevolgen voor inkomensafhankelijke toeslagen

Door deelname aan IKAP verlaagt of verhoogt u uw bruto belastbaar inkomen. Het bedrag van dit belastbaar inkomen bepaalt of en welk recht u heeft op:

  • inkomensafhankelijke toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of toeslagen voor studiefinanciering);
  • voorzieningen of eventuele uitkeringen op grond van de sociale zekerheidswetten (bijvoorbeeld werkloosheidsuitkering).

Het is dus raadzaam om de gevolgen van de door u gewenste keuzecombinatie goed te bekijken.

Geen gevolgen voor vakantie- en eindejaarsuitkering

Als uw (bruto)salaris door deelname aan IKAP lager is, heeft dit geen gevolgen voor uw vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering. Voor de berekening hiervan wordt uw (bruto)salaris gebruikt, inclusief het deel van uw salaris dat u heeft ingeleverd voor IKAP.

Gevolgen voor pensioen

Het inzetten van IKAP-bronnen zoals salaris en vakantie-uitkering verandert de opbouw van uw pensioen niet.

Krijgt u via IKAP een vergoeding voor ‘meer uren werken’ of voor de afkoop van vakantie-uren? Dan maakt de vergoeding deel uit van uw pensioengevend inkomen van het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin u de vergoeding heeft ontvangen.

Gaat u minder uren werken via IKAP? Dan blijft uw pensioengevend inkomen ongewijzigd. U mag namelijk volgens fiscale regels maximaal 10% van uw overeengekomen arbeidsduur minder werken. Dit percentage wordt niet overschreden als u minder gaat werken via IKAP.  

Gevolgen voor verlofuitkeringen

Deelname aan IKAP heeft geen gevolgen voor een uitkering in verband met zwangerschaps- en bevallingsverlof of een uitkering wegens adoptie- en pleegzorgverlof.

Meer/minder uren IKAP en ziek

De IKAP-vergoeding of -inhouding op uw salaris moet worden stopgezet zodra u langer dan 4 weken ziek bent.

Hiervoor moet u een aanvraag voor stopzetting indienen via het P-Direktportaal > Financiën en salaris > IKAP > IKAP beëindigen. Kunt u zelf niet in het P-Direktportaal? Dan kunt u via uw manager een opdracht indienen bij P-Direkt om de inhouding op het salaris te stoppen.

Bent u weer volledig beter? Dan kunt u de IKAP-aanvraag weer voortzetten via het P-Direktportaal > Financiën en salaris > Salaris > Salaris overige mutaties. Kies voor ‘Corrigeren IKAP’.

Gevolgen voor uitkering ZW

Als u ziek bent, komt u in aanmerking voor doorbetaling van uw bezoldiging. Zolang u recht heeft op doorbetaling van uw bezoldiging, heeft uw deelname aan IKAP geen invloed op uw totale aanspraak.

Ontvangt u na uw ontslag geen salaris meer maar uitsluitend een uitkering op basis van de ziektewet? Is die uitkering gebaseerd op een dagloon dat lager is dan het maximumdagloon? Dan heeft uw deelname aan IKAP gevolgen voor de hoogte van uw Ziektewet-uitkering, tenzij u uw vakantie-uitkering daarvoor heeft ingezet.

Gevolgen voor WIA-uitkering

Bent u langdurig ziek en krijgt u een WIA-uitkering of gaat u een WIA-uitkering aanvragen? Houd dan rekening met de volgende mogelijke gevolgen:

  • IKAP heeft gevolgen voor de WIA-uitkering die u naast uw salaris  krijgt. Kiest u echter voor belaste uitbetaling van vakantie-uren of meer uren werken via IKAP? Dan kan de uitkering als gevolg daarvan tijdelijk worden verlaagd;
  • Kiest u een IKAP-bron die buiten IKAP belast zou zijn (vakantieuitkering, salaris, eindejaarsuitkering)? Dan kan dit de uitkering over het betreffende loontijdvak ook ongunstig beïnvloeden, doordat u dan minder van uw zogenoemde ‘verdiencapaciteit’ benut;
  • Bent u langdurig ziek en gaat u een WIA-uitkering aanvragen? Ook dan kan IKAP gevolgen hebben voor de hoogte van uw uiteindelijke WIA-uitkering als u in het jaar voorafgaand aan uw eerste ziektedag een IKAP-aanvraag heeft gedaan;
  • Als u in dat jaar andere bronnen dan uw vakantie-uitkering heeft ingezet voor IKAP, bijvoorbeeld een gedeelte van uw salaris, dan heeft u een lager dagloon. Hierdoor kan uw WIA-uitkering uiteindelijk lager uitvallen. Dit is het geval als uw dagloon lager is dan het maximumdagloon dat wordt gebruikt voor de vaststelling van uw uitkering;
  • Als u heeft gekozen voor belaste uitbetaling van vakantie-uren of meer uren werken via IKAP zorgt deze keuze juist voor een hoger dagloon. Hierdoor kan uw WIA-uitkering uiteindelijk hoger uitvallen. Dit is het geval als uw dagloon lager is dan het maximumdagloon. Is uw dagloon hoger, dan wordt het maximumdagloon gebruikt voor de vaststelling van uw uitkering.

Meer informatie over factoren die van invloed zijn op de berekening van uw WIA-uitkering vindt u op uwv.nl.

Gevolgen voor uitkering WW

Heeft u andere bronnen dan uw vakantie-uitkering ingezet voor IKAP, bijvoorbeeld een gedeelte van uw salaris, dan heeft dit gevolgen voor uw werkloosheidsuitkering (WW).

Dit is het geval als:

  1. U een jaar nadat u bronnen voor IKAP heeft ingezet werkloos wordt én;
  2. Uw WW-uitkering is berekend aan de hand van een dagloon dat lager is dan het maximumdagloon. Dit kan dus ook het geval zijn als uw salaris door het inzetten van bronnen voor IKAP lager wordt dan het maximumdagloon.

Kiest u voor belaste uitbetaling van vakantie-uren of meer uren werken via IKAP? Dan zorgt deze keuze voor een hoger dagloon. Voor de vaststelling van een uitkering wordt echter ten hoogste gerekend met het maximumdagloon.

Gevolgen voor bovenwettelijke WW-uitkering (BWWW)

De Bovenwettelijke werkloosheidsuitkering BWWW kent geen maximumdagloon. Raakt u een jaar nadat u bronnen (met uitzondering van de vakantie-uitkering) voor IKAP heeft ingezet werkloos? Dan heeft dit negatieve gevolgen voor uw BWWW-uitkering.

Gevolgen voor compensatie-uren

Als u via IKAP een vergoeding voor meer gewerkte uren krijgt, maar u blijft feitelijk hetzelfde aantal uren per week werken, dan bouwt u daardoor minder compensatie-uren op.

Voorbeeld
In deze tabel ziet u de opbouw van uw compensatie-uren zonder 'meer uren werken' via IKAP.

In onderstaande tabel ziet u de opbouw van uw compensatie-uren bij een vergoeding voor 90 uur meer werken via IKAP (3 uur per week, gedurende 30 weken).

Uw werktijd per week                                                                                                                     40 uur
Uw arbeidsduur per week 36 uur

Meer gewerkte uren per week, waarvoor u via IKAP een vergoeding krijgt

3 uur
Uw opbouw compensatie-uren per week 1 uur

Aan het begin van het kalenderjaar berekent P-Direkt voor u het totale aantal compensatie-uren voor dat jaar. Levert u compensatie-uren in omdat u via IKAP een vergoeding krijgt voor meer gewerkte uren? Dan worden die uren in 1 keer van uw totaal aantal compensatie-uren afgehaald.

IKAP-fiets niet gebruikt voor woon-werkverkeer

Als u via IKAP een fiets hebt gekocht, moet u deze voor (een deel van uw) woon-werkverkeer gebruiken. Als u dit niet meer doet, moet u daar een goede reden voor hebben. Bijvoorbeeld als u kort na de aanschaf van uw IKAP-fiets wordt overgeplaatst, waardoor u niet meer van uw fiets gebruikmaakt. Alleen als u een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven en daarom onterecht een belastingvrije vergoeding van uw werkgever ontvangt, heeft dit mogelijk gevolgen. Als uw werkgever een naheffingsaanslag van de Belastingdienst krijgt, kan hij deze aanslag, verhoogd met eventuele boetes, op u verhalen.

IKAP en uit dienst

Als u uit dienst gaat en gebruikmaakt van IKAP, dan wordt bekeken van welke mogelijkheden u gebruikmaakt en welke verplichtingen u daarbij heeft. Uw werkgever stelt de geldwaarde vast van uw IKAP-keuzes en verrekent deze met de eindafrekening van uw salaris. Maakt u een carrièreswitch binnen de Rijksoverheid? Dan kunt u bij uw nieuwe werkgever nagaan of het mogelijk is om uw IKAP-deelname voort te zetten.