Pensioenberekening bij ABP

De berekening van uw pensioen gebeurt op basis van uw jaarlijkse inkomen (middelloonregeling). Tot 1 januari 2004 was dit gebaseerd op uw laatstverdiende inkomen (eindloonregeling). 

U bouwt elk jaar een stukje pensioen op van uw pensioengevende inkomen in dat jaar. Alle jaarlijks opgebouwde delen vormen samen uw pensioen. Dit wordt de middelloonregeling genoemd. Uw pensioen is nu een afspiegeling van het inkomensverloop tijdens uw hele carrière.

U kunt zelf uw pensioenleeftijd bepalen. Het uitgangspunt voor de berekening van uw pensioen is uw AOW-leeftijd. Verder zijn de volgende 4 factoren van belang:

  • Uw diensttijd en eventueel het deeltijdpercentage
    Werkt u voltijd (gemiddeld 36 uur per week)? Dan telt elk kalenderjaar mee voor 1 jaar. Dit heet een pensioenjaar. Werkt u in deeltijd? Dan ligt de situatie anders. Als u voor 80% in deeltijd werkt, telt een kalenderjaar mee voor 0,8 pensioenjaar. Werkt u meer, bijvoorbeeld 40 uur? Dan telt een gewerkt jaar mee voor 1,1 pensioenjaar. De pensioenjaren worden berekend vanaf de ingangsdatum van uw dienstverband tot de ontslagdatum.
  • Het opbouwpercentage
    Sinds 1 januari 2015 is het opbouwpercentage afhankelijk van de hoogte van het pensioengevend inkomen. Dit varieert van 1,701% en 1,875% voor het pensioen dat u vanaf die datum opbouwt. Aan het pensioen dat u voor 1 januari 2015 heeft opgebouwd verandert niets. Zie meer informatie over de veranderde pensioenregeling op abp.nl.
  • Uw pensioengevend inkomen
    Uw pensioengevend inkomen is 12 x uw bruto salaris van januari, vermeerderd met de vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering en eventuele vaste toe(s)lagen. Daarbij wordt opgeteld het bedrag dat u over het afgelopen kalenderjaar aan variabele toe(s)lagen heeft ontvangen. Heeft u een salarisverhoging gekregen met terugwerkende kracht tot op of eerder dan 1 januari van dit jaar? Dan is deze salarisverhoging pensioengevend in het volgende jaar. Het  pensioengevend inkomen is gemaximeerd op 107.593 euro per jaar. ABP gaat hierbij uit van een voltijd salaris. Werkt u in deeltijd? Dan rekent het ABP toch met het inkomen dat u zou ontvangen bij een voltijd aanstelling. In de berekeningsformule voor het pensioen wordt vervolgens de deeltijdfactor toegepast.

Let op! Is uw pensioengevend inkomen meer dan 107.593 euro per jaar? Zie dan ook de pagina Pensioen aanvullen.

  • De franchise: over een deel van uw inkomen bouwt u geen pensioen op en betaalt u dus ook geen premie. Dit heet de franchise. U ontvangt voor dit deel straks AOW. De hoogte van de franchise volgt de ontwikkeling van de AOW. Het ABP past jaarlijks de franchise aan.

Verhoging pensioen

ABP probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met de gemiddelde stijging van de prijzen in de sectoren overheid en onderwijs. Dit heet indexatie. Per jaar beoordeelt ABP of uw pensioen wordt verhoogd. Dit gebeurt alleen als ABP vindt dat de financiële positie van ABP dit toelaat.

AOW-leeftijd verhoogd
De AOW-leeftijd gaat omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Per 1 januari 2022 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. Vanaf die datum wordt de AOW-leeftijd automatisch aangepast aan de stijging van de gemiddelde levensverwachting. Als mensen gemiddeld langer blijven leven stijgt de AOW-leeftijd vanaf die datum steeds mee in stappen van 3 maanden. De AOW-leeftijd voor 2023 is vastgesteld op basis van nieuwe cijfers van het CBS over de levensverwachting. Deze blijft 67 jaar en 3 maanden, net als in 2022. De levensverwachting is minder snel gestegen dan in vorige jaren. Bereken uw verwachte AOW-datum.

Fiscale pensioenrichtleeftijd
De fiscale pensioenrichtleeftijd is de rekenleeftijd die wordt gebruikt voor de berekening van de maximaal toegestane fiscale pensioenopbouw. De fiscale pensioenrichtleeftijd is afgeleid van de AOW-leeftijd. 10 jaar voordat volgens de raming de AOW-leeftijd in totaal met 1 jaar stijgt, wordt de fiscale pensioenrichtleeftijd met 1 jaar verhoogd.

Sinds 1 januari 2018 is de fiscale pensioenrichtleeftijd 68 jaar. De pensioenrichtleeftijd staat los van de feitelijke ingangsdatum van het pensioen. Pensioenuitvoerders mogen een andere pensioenrekenleeftijd bepalen, als voor de fiscale uitvoering van de pensioenregeling de opbouw- en/of premiepercentages daarop zijn aangepast. De pensioenrekenleeftijd bij ABP is de eerste dag van de maand na de maand waarin u 68 jaar wordt.

Mijn ABP

Wilt u weten hoeveel pensioen u later krijgt? Kijk dan op mijnabp.nl. Dit is uw persoonlijke digitale dossier. Daarin staan uw pensioengegevens, in grafieken en met netto bedragen per maand.

Bereikt u over 6 maanden uw AOW-leeftijd? Dan wordt u door het ABP geïnformeerd over uw pensioen.

Ook ontvangt u elk jaar een pensioenoverzicht.

Staat op MijnABP niet al uw diensttijd vermeld? Dan regelt u via uw voormalige werkgever(s) dat die diensttijd alsnog door ABP wordt opgenomen in het overzicht.