Nieuwe Rechtspositie Rijksambtenaren

De rechtspositie van rijksambtenaren wordt zoveel mogelijk hetzelfde als die in het bedrijfsleven. Dit gaat waarschijnlijk 1 januari 2020 in. Door de nieuwe rechtspositie verandert er in de dagelijkse praktijk niet zo veel.
De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren regelt dat voor alle rijksambtenaren…
vanaf de ingangsdatum het private arbeidsrecht geldt.
Dat betekent dat u straks ….
een arbeidsovereenkomst krijgt, net zoals werknemers in het bedrijfsleven die ook kennen.
Wat niet verandert is de bijzondere status. We zijn en blijven ambtenaar en we werken voor het publieke belang. Het integriteitbeleid geldt straks nog steeds. U mag bijvoorbeeld ook nog steeds niet zomaar ge-schenken aannemen.
U heeft en houdt ook gewoon werkzekerheid. Het Van Werk naar Werk beleid blijft. Ook de rechtsbescher-ming blijft, alleen zal die straks anders zijn geregeld.
Loopt het in het werk bijvoorbeeld niet goed en komt u er samen echt niet uit? Dan kan er om een onafhanke-lijk oordeel worden gevraagd van de kantonrechter. Met de bonden wordt besproken of er daarnaast nog voorzieningen komen voor geschillen.
Een ontslag is straks alleen mogelijk als daar een redelijke grond voor is én meestal alleen via het UWV of de kantonrechter. Die moet vooraf toestemming geven en dat is dus nieuw. De gronden voor ontslag blijven zo goed als hetzelfde.
Ook verandert de manier waarop collectieve arbeids-voorwaarden tot stand komen.
Er komt een Rijkscao in plaats van het ARAR. Met daarin afspraken van werkgevers en vakbonden over arbeidsvoorwaarden.
Het salaris, eindejaarsuitkering, vakantie-uren en de andere arbeidsvoorwaarden veranderen niet door de nieuwe wet. Deze kunnen wel net als nu veranderen door afspraken tussen werkgevers en vakbonden.
Dus:
- De aanstelling wordt een arbeidsover-eenkomst;
- De Rijkscao komt in plaats van het ARAR;
- We zijn en blijven ambtenaar en werken voor het publieke belang;
- Het integriteitbeleid blijft gelden;
- En tenslotte: De rechtsbescherming blijft ook, maar is anders geregeld.

Meer weten? Kijk dan bij Informatie Rijkspersoneel op www.p-direkt.nl